Sykehjem - Bjerkreim omsorgssenter

Bjerkreim omsorgssenter gir tjenester til personer som trenger sykehjemsplass 

Søk

Sykehjemmet har i alt 29 institusjonsplasser. 26 plasser er langtidsplasser og 3 plasser som er avsatt til kortidsopphold tilknyttet rehabilitering eller avlastning.

Sykehjemmet har også øyeblikkelig hjelp seng. Det er fastlege eller legevakt som kan legge inn i dette tilbudet. Tilbudet kan ha en varighet på inntil 72 timer.

Institusjonen er oppdelt i 3 avdelinger hvor 2 er ordinære sykehjemsavdelinger, og en avdeling er spesielt tilrettelagt for personer med demens.

Personalet hos oss arbeider både i hjemmesykepleien og institusjonen, så har du mottatt tjenester fra hjemmesykepleien vil du nok kjenne en del av personalet fra før.

Institusjonen har tilbud om fysioterapi for de beboere som har behov for behandling.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Det er også tilknyttet frisør og fotpleie.

Kjøkkenet

Dagsrytmen ved sykehjemmet

 

Hva må jeg betale for korttidsopphold ?

Beboere ved omsorgssenteret som er gitt kortidsopphold blir fakturert med en døgnpris de første 60 døgnene.  Priser for kort- og langtidsopphold på sjukeheimen.

Dersom en beboer har mer enn 60 døgn opphold i løpet av et kalenderår blir det fakturert etter satser for langtidsopphold.

Hva må jeg betale for langtidsopphold?

  Priser for kort- og langtidsopphold på sjukeheimen.

Hva dekker egenbetalingen?

Egenandelen dekker:

 • kost
 • losji (inkludert personlige hygieneartikler, vask av klær og enkle reparasjoner av privattøy)
 • nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannnhelsetjeneste
 • medisiner
 • kommunale helsetjenester
 • aktivitet og velferdstiltak i regi av sykehjemmet

Det dekkes i tillegg egenandeler og transportutgifter (som ikke dekkes av Pasientreiser) ved bruk av spesialisthelsetjenester.

Det kan ikke kreves ekstra betalt av tjenestemottaker for tjenester som omfattes av egenandelen.

Det kan for eksempel ikke kreves ekstra betaling for personlig stell og pleie, kommunens fysioterapeut, ergoterapeut eller fotterapeut (som anses som nødvendig helsehjelp) og legetilsyn.

Utgifter til personlig bruk faller utenom egenandelen, og tjenestemottaker må selv dekke :

 • utgifter til klær og sko,
 • hudpleieprodukter for egen velvære
 • innkjøp og reperasjoner av briler,
 • tap av tannprotese 
 • aviser
 • frisør og fotterapeut
 • pc og  tv-lisenser ( utover NRK) og lignende

Saksgangen

Saksgang vil innebære at det fra omsorgstjenesten blir sendt brev til Nav Pensjon om trekk i trygden tilsvarende det beløp som er oppgitt i vedtaket. Slike trekk kan ta noe tid å få i gang. Frem til trekk i trygd foreligger vil vi fakturere månedlig beløp fra Kommunekassereren i Bjerkreim.

Normalt legges det inn inntekter fra pensjon. Det er  ikke lagt inn renteinntekter eller inntekter fra andre så som private pensjoner, aksjeutbytte o.l i denne oppholdsbetalingen da disse forhold normalt ikke er kjent for oss. Dersom dere skulle ha oversikt over slike forhold ber vi dere ta kontakt slik at vi kan legge inn mest mulig riktig oppholdsbetaling. Ellers vil slike forhold komme med under etteroppgjøret for oppholdet.

Etteroppgjør

Vi gjør også oppmerksom på at det etter vederlagsforskriftene § 3 sjette ledd skal det foretas ny beregning og ev. etteroppgjør av vederlagsberekningen dersom:

 • beboeren sin økonomiske situasjon endrer seg vesentlig
 • tidligere vedtak viser seg å bygga på uriktige opplysninger(f.eks inntekter fra pensjon, renter, aksjeutbytte og lignende)
 • skatteoppgjøret for foregående år viser at det ikke er beregnet riktig vederlag.


Resultatet av dette er at om en beboer får restskatt, skal sjukeheimen (kommunen) i utgangspunktet dekka 85 prosent av denne, og om en får til gode skattepenger, så har sjukeheimen (kommunen) rett på 85 prosent av disse. Videre får en ei reel etterregning av formuesavkastning ( så som renteinntekter, aksjeutbytte o.l)  da en ved utregning av vederlag ofte bruker formuesavkastningen fra siste tilgjengelige likning. Disse inntektene er normalt ikke kjent tidligere i året.

En slik etterregning blir normalt foretatt i løpet av høsten. 

 

Priser for pleie- og omsorgstjenester

Ellen Cecilie Vikeså
Avdelingsleder
E-post
Mobil 98 06 53 26