Demens

I Norge lever 80 000 mennesker med diagnosen demens. Omtrent 80 prosent av beboerne i norske sykehjem har denne diagnosen og forekomsten er økende. Det anslås en fordobling av personer med demens i Norge fram mot år 2040.

Demens er en kronisk og gradvis progredierende sykdom i hjernen. Sykdommen medfører tap av intellektuelle funksjoner og endret atferd. Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, redusert dømmekraft, nedsatt evne til å orientere seg, språkvansker og utfordringer med å mestre dagliglivets aktiviteter. Sykdommens karakter og utbredelse gjør at ansatte daglig møter pasienter med denne diagnosen.

Bjerkreim kommune ønsker å tilrettelegge tilbud slik at personer med kognitiv svikt kan bo hjemme så lenge som mulig.

Det er opprettet dagsenter på Bjerkreim som er spesielt tilrettelagt for personer med kognitiv svikt, det er mulig å søke om avlastningsopphold ved Bjerkreim omsorgssenter, og det er mulig å benytte seg av velferdsteknologiske hjelpemidler så som  trygghetsalarm eller medisindispensere.

Trygghetsalarmen gir mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien om det skulle oppstå en situasjon hvor pasienten er utrygg. Trygghetsalarmen har kun rekkevidde innenfor egen bolig. 

Medisindispensere kommer i ulike utforminger, fra de enkleste som gir deg beskjed via et signal om at du må ta medisinen, til de mer avanserte som har talefunksjon og legger riktig medisin til rett tid i en skål på maskinen.

Ellers så vil vi anbefale å ta kontakt med Demensforeningen i Dalane. Disse arrangerer jevnlige samlinger og har hver høst kurs for pårørende

Dersom du ikke har tjenester ved pleie- og omsorgstjenesten men ønsker å drøfte muligheter, kan du ta kontakt med demenskoordinator.

Informasjonsbrosjyre "Hva kan kommunen hjelpe deg med ved ved mistanke om demens"

 

Hvor finner jeg mer informasjon om demens ?


Dersom du ønsker å snakke med andre utenfor det kommunale tjenesteapparatet kan du kontakte Nasjonalforeningen for folkehelsens kontakttelefon, telefon 23 12 00 40

Demensforeningen i Dalane v/ Grete Inger Hegrestad , tlf. 47 90 66 74

Om demens på helsenorge.no sine nettsider 

 


 

Hva koster det for dagsentertilbudet?

Demenskoordinator i Bjerkreim

Her får du informasjon om det lokale tilbudet for demensrammede, informasjon om rettigheter, søkekriterier og søknadsskjema for hjelpetilbud i din kommune.

I Bjerkreim finnes det et lokalt demensteam, bestående av lege, vernepleier og sykepleier. Når en har mistanke om at en har en demenssykdom, kontakter en fastlegen som igjen kontakter demensteamet. Demensteamet kommer hjem og tar en demensutredning, der en finner ut om en må henvendes videre til spesialisthelsetjenesten for videre utredning.

Kontaktinformasjon

Du kan henvende deg til Bjerkreim omsorgsenter. Eller direkte til demenskoordinator og leder i demensteamet, Bjørg B. Tengesdal. Telefon: 40 44 49 22 eller e-post: bjorg.tengesdal@bjerkreim.kommune.no

Bjørg Tengesdal
Demenskoordinator/leder miljøtjenesten
E-post
Telefon 51 20 11 54
Mobil 40 44 49 22