Bjerkreim kommune

Bygge ny veg

Bygge ny veg

Etablering av ny veg er et søknadspliktig tiltak som må forestås av ansvarlige foretak.

Med tanke på kommunal overtakelse av veianlegg utført av private, må det lages en avtale med kommunen om dette før tekniske planer utarbeides og opparbeidelse igangsettes.

Aktuelle tegninger:

  • Lengde- og tverrprofiler i målestokk 1:500
  • Eventuelle tegninger av bruer, kulverter/underganger, støttemurer, støyskjermer
  • Situasjonsplan som viser planlagt belysning, beplanting og skilting
  • Eventuell slukplan
  • Eventuelle avvik fra Veinormalene må beskrives i redegjørelsen