Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Dispensasjon i byggesak

Dispensasjon i byggesak

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. En eventuell dispensasjon endrer ikke en plan/bestemmelse, men gir tillatelse til å fravike planen/bestemmelse i et konkret tilfelle. Bestemmelsen om dispensasjon er således en snever unntaksbestemmelse. Dispensasjon kan være midlertidig eller varig.

Som hovedregel kan det bare dispenseres til et konkret omsøkt byggetiltak. Unntaksvis kan det likevel være hensiktsmessig å fremme en forutgående søknad om dispensasjon, eksempelvis for å avklare endret bruk i strid med gjeldende arealformål.

 

Dispensasjon

Forutsetning for dispensasjon

Jamfør pbl. § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Krav til søknaden

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Søknad om dispensasjon skal redegjøre for hvilke forhold søker / tiltakshaver anser som grunner til å fravike den aktuelle bestemmelsen i plan- og bygningsloven, planen, forskrift eller vedtekt. Det bør også klargjøres i hvilken grad hensynene bak bestemmelsen settes til side.

Det foreligger ikke standardiserte skjema for søknad om dispensasjon - slik søknad kan sendes som brev eller som e-post, og den vedlegges situasjonskart, tegninger og nabovarsel.

Om behandlingen i kommunen

Kommunen har myndighet til å dispensere fra bestemmelser i plan- og bygningsloven og fra planer gitt i medhold av loven. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, som for eksempel reglene om bortfall av byggetillatelse. Dispensasjonssaker behandles politisk av Formannskapet. Unntaksvis kan administrasjonen avgjøre en dispensasjonssøknad for bagatellmessige forhold.

Høring
Kommunen skal sende dispensasjonssøknaden på høring til de regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt.

Saksbehandlingsfrist
Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.

Adgang til å sette dispensasjonsvilkår
Dispensasjon kan gis på vilkår. Formålet med eventuelle vilkår må være å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket eller planen fravikes.

Varigheten av dispensasjon

En eventuell dispensasjon endrer ikke en plan eller bestemmelse. En dispensasjon gjelder alltid det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen og dispensasjonen bort, jf lovens § 21-9. Det samme gjelder dersom tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Ved brann, sammenrasing, forfall eller liknende omstendigheter, vil en eventuell gjenoppføring være avhengig av ny dispensasjon. I slike tilfeller foretas det en ny, selvstendig vurdering ut fra gjeldende regler og plansituasjon.

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid, jf plan- og bygnings-loven § 19-3. Ved tidsfristens utløp eller ved kommunens pålegg om opphør, må tiltakshaver uten utgift for kommunen fjerne det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle de krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette tidligere tilstand. Erklæring om dette kan kreves tinglyst på eiendommen.

Unntak fra tekniske krav på eksisterende byggverk

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk (dvs. uten dispensasjon):

  • når det ikke er mulig å tilpasse bygget til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader
  • dersom bruksendring eller ombygging er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

Lovhjemmel for dette er plan- og bygningsloven § 31-2 fjerde og femte ledd.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71