Bjerkreim kommune

Kommunal bolig og omsorgsbolig

Kommunal bolig og omsorgsbolig

Vanskeligstilte boligsøkere kan søke om kommunal bolig dersom en ikke klarer å skaffe bolig selv eller med annen offentlig hjelp. 

Hva er en vanskeligstilt boligsøker?

En vanskeligstilt boligsøker kan for eksempel være en som har utfordringer med enten rus, fysisk helse, psykisk helse eller av andre grunner ikke klarer å ivareta egne interesser på boligmarkedet.

 

Kriterier som må være oppfylt:
  • Du må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge.
  • Du må på søknadstidspunktet ha bodd i Bjerkreim de 2 siste årene. Dette må du dokumentere med utskrift fra folkeregisteret. I særlige tilfeller kan det gis unntak fra kravet om botid. Slike særlige grunner kan være hensynet til tilknytning til Bjerkreim kommune og behovet for å bosette seg i Bjerkreim.

  • Krav om botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangsbosettes etter avtale mellom staten og Bjerkreim kommune.

 

  • Som hovedregel må du på søknadstidspunktet være fylt 18 år.

  • Du må på søknadstidspunktet være uten egnet bolig eller i ferd med å bli uten egnet bolig. Det betyr at du faktisk er bostedsløs, eventuelt at dine boforhold er definert som helsefarlig eller at du har behov for en tilrettelagt bolig.

  • Å være i ferd med å bli uten egen bolig kan for eksempel være at du ikke får fornyet eksisterende leiekontrakt av forskjellige grunner og at du ellers fyller kravene til å bli registrert som vanskeligstilt.

  • Du kan ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør deg i stand til selv å fremskaffe egnet bolig.

Slik søker du

Søk kommunal bolig

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Omsorgsbolig

Hvem kan søke?

Du kan søke om omsorgsbolig dersom du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Slik søker du

Søk om omsorgstjenester 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Kristine Osland
Jurist
E-post
Telefon 51 20 11 61