Bjerkreim kommune

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Betalingsbestemmelser

Betaling skjer etter det gebyrregulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betaling kan kreves før forretning berammes eller annet arbeid igangsettes, men skal kreves før dokumentet tinglyses.

Gebyrsatser inkluderer materiell, mannskaper, reise og administrasjon. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Hvis gebyr beregnes etter medgått tid, tilkommer kostnader knyttet til reise, merkemateriell m.v.

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Satser vedtatt for 2019:

6.1 Oppretting av matrikkelenhet

6.1.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr

 

areal fra 0 - 500 m2

kr 15 500

 

areal fra 501 - 2000 m2

kr 17 500

 

areal fra 2001 - økning pr. påbegynt da.

kr 530

 

Punktfeste

kr 7 700

 

Maksimalt gebyr pr. ny eiendom

kr 45 000

6.1.2

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Gebyr

 

areal fra 0 - 500 m2

kr 7 700

 

areal fra 501 - 2000 m2

kr 8 700

 

areal fra 2001 - økning pr. påbegynt da.

kr 320

 

Punktfeste

kr 7 700

 

Maksimalt gebyr pr. ny eiendom

kr 45 000

6.1.3

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr

 

areal fra 0 - 50 m2

kr 7 700

 

areal fra 51 - 250 m2

kr 9 950

 

areal fra 251 - 2000 m2

kr 11 000

 

areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da.

kr 540

6.1.4

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr

 

volum fra 0 - 2000 m3

kr 28 000

 

volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3

kr 1 150

6.1.5

Registrering av jordsameie

 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid - se pkt. 6.11

6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

6.2

Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5

6.2.1

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 6.1 og 6.2.

6.3 Grensejustering

6.3.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Gebyr kr

 

areal fra 0 - 250 m2

4 400

 

areal fra 251 - 500 m2

6 700

6.3.2

Anleggseiendom

 
 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3.

Gebyr kr

 

volum fra 0 - 250 m3

11000

 

volum fra 251 - 1000 m3

14200

6.4 Arealoverføring

6.4.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 
 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Gebyr kr

 

areal fra 0 - 250 m2

11000

 

areal fra 251 - 500 m2

14200

 

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på

1 150

6.4.2

Anleggseiendom

 
 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Gebyr kr

 

volum fra 0 - 250 m3

15400

 

volum fra 251 - 500 m3

19600

 

volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på

1 650

6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

kr 1 450

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr 270

6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter

kr 5 550

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr 650

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

 

6.7 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

6.8 Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis.

6.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

6.10 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr 180

Matrikkelbrev over 10 sider

kr 360

Endrig i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

6.11 Andre tjenester

For arbeid som ikke passer inn i klassene over, faktureres dette etter en timesats på kr 900.

6.12 Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner

LOV-2017-06-16-65, §15
Alminnelige bestemmelser

 

Gebyrregulativet omfatter saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

  • Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysningsgebyr eller event. dokumentavgift.
  • For saker som ikke passer inn i de pkt. og satser som er angitt i regulativet, kan rådmannen av eget initiativ fastsettet et passende gebyr

6.12.1

Oppretting av eierseksjon

 
  1 - 4 seksjoner kr 8 000
  5 - 10 seksjoner kr 10 000
  Fra 11 seksjoner - tillegg pr. ny seksjon kr 300

6.12.2

Reseksjonering/endring av seksjoner og/eller fellesareal  
  1 - 4 seksjoner kr 8 000
  5 - 10 seksjoner kr 10 000
  Fra 11 seksjoner - tillegg pr. ny seksjon kr 300
6.12.3 Sletting/oppheving av seksjonert sameie  
  Saksbehandling kr 3 500