Kriminalitetsforebygging SLT

Dekorativt - Klikk for stort bilde

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Kommunene i Norge har sammen med politiet et ansvar for å forebygge kriminalitet.

Bjerkreim kommune arbeider på lik linje med mange andre kommuner etter SLT-modellen, en nasjonal modell  for samordning for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet.

Mer informasjon om kriminalitetsforebygging.

Mange tiltak i SLT arbeid er rettet mot barn og unge. Barnehager og skoler er derfor viktige samarbeidsparter. Kommunens SLT- koordinator har ansvar for kontakt og samarbeid med politiet og skal bidra til at interne og eksterne instanser samarbeider om å gi god hjelp og støtte til de som har behov for det.

Når det skjer noe straffbart er det politiet sitt ansvar å etterforske lovbrudd. Dersom en domstol finner noen skyldig og tar en rettslig beslutning under betingelse at visse tiltak iverksettes, kan bl.a. kommunen har en oppfølgende rolle i videre prosessen.

I andre saker der straffetiltak ikke vurderes som hensiktsmessig kan bl.a. Konfliktrådet har en viktig rolle i ungdomsoppfølging eller oppfølging av ungdomsstraff.

Mer informasjon om konflikt og forliksråd.

Organisering

SLT-arbeidet er i Bjerkreim forankret i politiråd som styringsgruppe. Politiråd består av bl.a. ordfører, kommunedirektør, representant fra politiet, kommunalsjefer oppvekst og levekår. SLT-koordinator kaller inn og skriver referat.

Mer informasjon om politirådet.

For å samordne arbeidet i praksis, kan koordinerende gruppe sammensettes etter behovet, eksempelvis SLT-koordinator, politikontakt, rektor, inspektør, skolehelsetjenesten, leder helsestasjon, leder barnevern, ruskonsulent eller andre.

Men stemmen til dem det gjelder vil alltid være avgjørende for hvordan veien blir og tiltak utformes.

Hvordan tar kontakt?

Både barn, ungdom eller voksne kan ta kontakt når man har kommet i en vanskelig situasjon selv, trenger hjelp, eller når man er bekymret for andre. På samme måte som det skal være lav terskel å henvende seg til skolehelsetjenesten, helsestasjon eller psykisk helse, skal det være mulig å ta kontakt når det gjelder rus og kriminalitet til det beste for dem det gjelder.
 

Mari Skaara Omdal
Rådgiver levekår
E-post
Telefon 51 20 11 56