Personvernerklæring

Bjerkreim kommune ønsker at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven.

For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet, hvilke rettigheter du har og annet.

Denne erklæringen er i tråd med personvernforordningen for EU/EØS (GDPR), se Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Grunnprinsipper

Vi har flere grunnleggende prinsipper som gjelder hvordan vi skal håndtere dine personopplysninger:

  • Personopplysningene skal behandles lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet
  • Personopplysningene skal behandles konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring og være tilgjengelige for deg
  • Personopplysningene skal være samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med formålet
  • Personopplysningene skal benyttes for det konkrete formålet, og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig eller pålagt
  • Personopplysningene skal være oppdaterte

Formål

Formålene med behandlingen er å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

Hva som er grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine

For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan for eksempel være at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Det kan også være nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve offentlig myndighet.

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst.

For sistnevnte grunnlag, kan du i visse tilfeller protestere mot behandlingen.

Noen ganger er det også et lovfestet eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis.

Kommunen sin behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lov. Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot slik behandling. 

Innsyn

Som hovedregel har du rett til innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg. Du har også krav på å få informasjon om behandlingen.

For å få innsyn må du kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen. Du kan be om få en kopi av opplysningene som er registrert.  Innsynsbegjæringen skal være skriftlig, og du må kunne dokumentere at du er rett person.

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger

Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige, har du også rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg.

Fremgangsmåten er den samme som for innsyn.

Rett til begrenset behandling

I visse tilfeller kan du også kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette kan for eksempel skyldes at du mener at personopplysningene dine ikke riktige og det vil ta tid å vurdere dette.

Du kan da kontakte tjenesten eller den aktuelle enheten.

Dataportabilitet

For enkelte behandlinger kan du ha rett til såkalt dataportabilitet. Det vil si at du kan kreve å få overført personopplysningene fra oss og til noen andre. Denne rettigheten har likevel flere unntak. Retten gjelder blant annet ikke dersom vi behandler personopplysningene dine for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller vi utøver offentlig myndighet.

Rett til å få slettet personopplysninger

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv. Denne rettigheten har imidlertid også unntak. For eksempel gjelder den ikke for opplysninger som er arkivpliktige eller er nødvendige for å kunne kreve eller forsvare rettskrav.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Ved enkelte anledninger blir dine personopplysninger formidlet til andre. Det kan være samarbeidsorgan (for eksempel NAV og Husbanken) eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til. Det kan eksempelvis også være driftsleverandører eller andre som må utføre sine oppgaver og har tilgang til dine opplysninger.

Bjerkreim kommune vil i slike tilfeller alltid forsikre seg om at utvekslingen er basert på lovlig grunnlag, at taushetspliktbestemmelser overholdes og at eventuelle nødvendige avtaler blir inngått.

Opplysningene kan i forbindelse med dette også bli overført til land utenfor Europa.

Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

Vi vil påse at dine personopplysninger er godt teknisk sikret. Vi vil også ta hensyn til den risikoen som behandlingen kan ha for deg. Dersom noe går galt, vil vi også ha beredskapsplaner for dette.

Informasjonskapsler

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å tilby deg tilpassede nettjenester og gi deg en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på maskinen din.

Personvernombud

Bjerkreim kommune har et eget personvernombud. Ombudet skal bidra til at vi følger kravene i regelverket og være bindeledd mellom deg og kommunen dersom du behøver hjelp i forhold til dine rettigheter.
Du kan kontakte personvernombudet på telefon 51 20 11 15 eller e-post kristine.osland@bjerkreim.kommune.no

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Kontaktopplysninger

Bjerkreim kommune er behandlingsansvarlig og kan kontaktes på
Telefon: 51 20 11 00
e-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no
Postadresse:  Postboks 17, 4384 Vikeså

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Du kan sende post til kommunen på en sikker måte via eDialog

Kommunen er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp.

Dette er en kortfattet personvernerklæring med hovedregler. Dersom det er motstrid mellom den og personvernlovgivningen eller annet regelverk, har sistnevnte forrang.