Kart og eiendomsinformasjon

Stedfestet informasjon om et område eller en eiendom kan finnes i de ulike kartløsningene som listen under henviser til.

Kartløsninger:
Formål kartløsninger er egnet til Kartløsning
Ta kartutskrift for utarbeiding av situasjonsplan for byggetiltak og deling av eiendom Kilden
Oppdatert informasjon om eiendom, så som tinglyste forhold og bygningsinformasjon Se eiendom
Kartfestet informasjon om en rekke ulike tema, så som kulturminner, naturfarer, vernede områder, naturtyper og truede arter m.m. Temakart-Rogaland
Digitalt planregister, informasjon om kommunens arealplaner Arealplaner.no
Digitalt kartgrunnlag - tilgang til informasjon om kommunens arealplaner Planregister Bjerkreim
Flyfoto Norge i bilder
Diverse temakart om fare- og aktsomhetsområder, vassdrag og nedbørsfelt m.m. NVE kartkatalog
Kartløsning som samler de fleste temadatasettene NVE har ansvar for, vist på oppdatert kart- eller flybildebakgrunn NVE Atlas
Detaljerte høydedata og terrengmodeller for landområdene Høydedata

Veiledning om bruk av kommunens digitale planregister/planinnsyn:

  • Under «Meny» velger du kommune.
  • I menyen til høyre under Alle kartlag vil det komme opp ulike kartlag. Under knappen "velg kart" haker du av for de arealplantypene du ønsker informasjon om, f.eks. kommuneplan eller reguleringsplan. Det er også mulig å få fram annen informasjon som eiendomsnummer og bygninger.
    Du kan trykke på øyet til høyre i listen over karttyper for å vise/skjule karttypene som er tilgjengelige og som kan skrus av/på.
  • Under «Aktive kartlag» i høyremenyen er det mulig å stille på styrken til de ulike lagene.
  • Det er hele tiden mulig å gå tilbake til startsiden ved å trykke på knappen «Kartlag» oppe til venstre med kommunevåpenet til Bjerkreim kommune.
  • Når du har haket av i listen for om det er reguleringsplan og/eller kommuneplan du ønsker informasjon om, så kan du klikke på aktuelt sted i selve kartet og få opp informasjon om arealplanen for området.
  • I høyremenyen, under «Kartlagsinfo for valgt punkt", får du opplistet de planene som er aktuelle for området. Ved å trykke på «Reguleringsplan» i høyremenyen vil det komme opp informasjon om planen. For en fullstendig oversikt over dokumentene trykk på «Planregister», og en oversikt vil åpne seg i en egen fane. Her ligger det en liste med nedlastbare filer av plandokumenter for området, så som plankart og bestemmelser. Vær oppmerksom på at dersom det er vedtatt endringer av planen, så vil de gjeldende/oppdaterte plandokumentene ligge i tabellen "mindre endringer".
  • Eiendom kan søkes opp på gards-, bruks- og eventuelt festenummer ved å skrive inn eiendomsnummeret slik i søkevinduet: [gnr]/[bnr]/[fnr] etter at ønsket kommune er valgt. Arealplan kan også søkes opp etter navn på planen.