Barn og unges helsetjeneste

Barn og unge trenger et helhetlig tilbud som hjelper dem med å oppleve mestring i hverdagen.

De skal oppleve at de er støttet av et helt lag bestående av foreldre, barnehage, lærere og helsetjeneste. De skal få hjelp av en tjeneste som ivaretar dem der de er i hverdagen sin. For barn som er i barnehage eller skolealder, vil ansatte og lærere der være naturlige samtalepartnere.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning i barnehager og skoler og gir utredning blant annet i forbindelse med mistanke om psykiske vansker/lidelser.

Alle barn er naturlig i kontakt med helsesykepleier fra 0 -18 år. Helsesykepleier vil  derfor være en naturlig medspiller og samarbeidspartner ved små og store utfordringer.

Samtidig vil både fastlege, psykisk helsetjeneste og barnevernstjenesten  kunne bidra ved ulike problemstillinger.

Nedenfor finner du informasjon om hvem du kan kontakte. 

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen gir  oppfølging til foreldre med barn mellom 0-18 år På helsestasjonen jobber jordmor, helsesykepleiere og familieveileder. 

Våre samtaler er rettet mot barna og ungdommen, enten det er problemer og utfordringer hos dem, eller det er vansker i familien. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

Vi gir tilbud til gravide som har behov for samtale angående foreldrerollen.

Helsestasjonen i Bjerkreim

Skolehelsetjenesten

Det er helsesykepleiere på begge skolene. Både foreldre og elever kan ta kontakt for samtaler, råd og veiledning. Helsesykepleierne har taushetsplikt.  

Du kan få informasjon om åpningstider på skolenes hjemmeside og hos skolehelsetjenesten.  
Du kan ta kontakt på telefon 51 20 11 58.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år og bor i Bjerkreim  kommune. 

Kontaktinformasjon er på helsestasjonens nettsider HFU i Bjerkreim

Du kan snakke med oss om det som er viktig for deg. Det kan være store eller små ting som utfordringer du har i hverdagen din, enten hjemme, på skolen eller i fritiden.. Alle på helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

Fastlegen

Fastlegen kan  være en viktig samarbeidspartner dersom du strever med små eller store problemer. Ta derfor kontakt tidlig med fastlegen din om du har behov for hjelp. 

Psykisk helsetjeneste

Utfordringer knyttet til psykisk helse for barn og unge håndteres i hovedsak av helsestasjonen, mens unge voksne følges opp av psykisk helsetjeneste.

Psykisk helsetjeneste i Bjerkreim er et gratis helsetilbud for voksne og unge fra 16 år. Du kan ta direkte kontakt dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, stress, belastninger, begynnende rusproblemer eller søvnvansker. 

Ta kontakt med psykisk helsetjeneste i Bjerkreim

PPT

PPT gir hjelp til barn og unge med særlige behov, slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. I samråd med foreldrene kan barnehagen og skolen søke råd hos PPT for veiledning eller utredning. Foresatte kan ta direkte kontakt på telefon  51 46 82 70 

Barnevernstjenesten

Psykiske problemer er en av de vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet.

Foreldre, barn eller andre kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret. Det er også mulig å drøfte bekymringer anonymt.

Ta kontakt og les mer om barnevernstjenestens tilbud

Helseteam for barn og unge

Helseteam for barn og unge er et tverrfaglig sammensatt team som samhandler for å løse aktuelle problemstillinger i forhold til barn og unges helse. Foreldre kan på eget initiativ ta kontakt med et av medlemmene i helseteamet ved behov  for oppfølging og hjelp.  

Retningslinjer for Helseteam for barn og unge i Bjerkreim (DOCX, 60 kB)

Samhandlingsforløp-vanligste psykiske helseplager-barn og unge

Under finner du ulike verktøy utarbeidet av kommuner og spesialisthelsetjenesten for å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud. 

7 samhandlingsforløp for de vanligste psykiske vansker hos barn og unge.

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13
Knut Vassbø
Kommunelege
E-post
Telefon 51 20 43 30
Kommunelege I