Fast skjenkebevilling for alkoholholdig drikke

Du må søke om skjenkebevilling dersom du ønsker å servere alkohol.

Når trenger du skjenkebevilling?

For å få skjenkebevilling må du ha fått innvilget serveringsbevilling. 

Vilkår

 • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.
 • Det må foreligge/være søkt om serveringsbevilling.

Slik søker du

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet: 

Søk om skjenkebevilling

Vedlegg som må følge søknad

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet
 • Skatteattest for søker/eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1316 fastsatt av Skattedirektoratet
 • Målsatt tegning over skjenkestedet og for ev. uteservering
 • Beskrivelse av driftskonsept
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (kunnskapsprøven)
 • Ev. leiekontrakt eller annet dokument som bekrefter at søker disponerer lokalet til det bruk som det søkes om

I tillegg må bevillingssøker måtte fremlegge ytterligere dokumentasjon dersom det trengs.

Hva koster det?

Det er gratis å søke om skjenkebevilling.
For innvilget skjenkebevilling betales et gebyr som fastsettes for ett kalenderår om gangen på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Saken skal behandles av kommunestyret, og det tar normalt ca. 6-8 uker å få svar etter at søknaden er sendt inn.

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

 

Utvidet skjenkebevilling for en enkelt anledning

Du må søke om utvidet skjenkebevilling når du har skjenkebevilling fra før og ønsker å endre for en enkeltanledning. Du kan søke om å:

 • utvide skjenkearealet
 • utvide skjenketiden
 • servere annen alkoholgruppe enn du har bevilling for
Skjenkebevilling for et enkelt arrangement

Dersom du ikke har skjenkebevilling fra før og ønsker servere alkoholholdig drikk, kan du søke om bevilling for en enkelt bestemt anledning, ev. ambulerende bevilling til sluttet selskap.

Her kan du lese mer om hvordan du søker.

 

Endringer i bevilling

 

Endringer i bevillingen skjer ofte flere ganger i bevillingsperioden.  Det kan for eksempel være ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold.  Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.

Skjema:  Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder/daglig leder.

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder forutsatt at kommunen er gjort oppmerksom på det. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overtakelse.

Avvikling av virksomhet

Kommunen holder oversikt over aktive bevillinger innen både salg, skjenking og servering.

Alle bevillingshavere skal melde fra til kommunen dersom driften opphører og virksomheten legges ned. Utregning av eventuelle gebyr for omsetning vil bli gjort ut fra dato for avvikling.

Kommunen er ansvarlig for å melde fra til politiet og skjenkekontrollen.

Bevillingshaver er selv ansvarlig for å melde fra til sine samarbeidspartnere.

Kristine Osland
Jurist
E-post
Telefon 51 20 11 61

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15