Legger fram driftsresultat på 21,97 millioner kroner

Driftsregnskapet for Bjerkreim kommune 2023 viser et positivt netto driftsresultat på 21,97 millioner kroner. 

Hanne Hundsnes utenfor kommunehuset - Klikk for stort bilde

Økonomisjef Hanne Hundsnes legger fram sitt første driftsregnskap.

— Resultatet er en forbedring på nesten 34 millioner fra det opprinnelige budsjettet på minus 11,88 millioner kroner. Resultatet for 2023 er på 6,8 prosent av driftsinntektene, forteller økonomisjefen. 

Forklaring til årets resultat: 

  • Høyere inntekter enn forventet og lavere rente- og avdragsutgifter.
  • Økt skatteinngang, integreringstilskudd og utbytter har bidratt positivt.
  • Av resultatet er ca.15 millioner premieavvik relatert til pensjon, som slår positivt ut på resultatet for 2023, men som skal utgiftsføres fordelt over de neste 7 årene
  • Driften viser et merforbruk i forhold til budsjettet på 1 million kroner i levekår, 6 millioner i oppvekst og kultur, og et mindreforbruk på 6 millioner i landbruk, miljø og teknikkmiljø.

Uten å bruke av disposisjonsfondet, som var budsjettert til 5 millioner kroner, styrkes fondet med 18,4 millioner til totalt 108,8 millioner kroner ved utgangen av 2023.

Samme nivå i 2024

I 2023 ble det investert for nesten 71 millioner kroner, 50 millioner av dette til Bjerkreim helsesenter.

Hanne Hundsnes poengterer at regnskapet ikke er revidert, og det kan derfor bli justeringer. Det endelige årsregnskapet legges fram for kontrollutvalget i april.

Til tross for et positivt resultat i 2023, vil framtidige avdrag og renter på investeringer føre til økte utgifter fremover. Det er også planlagt bruk av 40 millioner fra disposisjonsfondet til helsesenteret i 2024.

— Vi venter at driften i 2024 videreføres på samme nivå som i 2023, sier Hundsnes.