Viltforvaltning og fiske

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Miljødirektoratet fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunen kan søke om å forlenge eller selv forkorte denne for enkelte arter.

Det er gitt følgende lokale forskrifter om jakt og fiske i Bjerkreim kommune:
Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, elg og hjort
Forskrift om fiske etter innlandsfisk i Svelavatnet

Det er per i dag ikke lov til å jakte bever i Bjerkreim kommune på grunn av mangel i forskrift. Dette blir endret etter hvert.

Jakt og viltforvalting

Skogbruksjefen og rådgiver er ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. De har delegert myndighet gjennom det interkommunale samarbeide i Dalane, hvor Bjerkreim har gitt myndighet til Eigersund kommune som administerer stillingene. Skogbruksjefen og rådgiver har dermed myndighet i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsetting av forskrifter) etter viltloven med forskrifter.

Viltforvaltning er en viktig oppgave som kommunen har. Kommunen skal:

 • sikre bærekraftige hjorteviltbestander
 • utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltartene
 • åpne for jakt og fastsette minsteareal
 • godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
 • tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
 • behandle søknader om skadefelling av hjortevilt
 • ivareta grunneiers og brukers rettigheter
 • organisere og følge opp fallviltarbeidet

I Bjerkreim kommune er det åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr.

Kommunen er myndighet for det meste av viltforvaltningen, mens statsforvalteren har en veilednings- og kontrollfunksjon og er klagemyndighet.

Alle som driver jakt og fangst, må være registrert i jegerregisteret og betale en årlig jegeravgift.  I tillegg må en løse jaktkort eller innhente løyve av grunneierne.  Oversikt over felte dyr er registrert i hjorteviltregisteret. Her finner en oversikt over felte dyr i alle fylker og kommuner i landet.

Kommunen tar seg av fallvilt av elg, hjort og rådyr. Bjerkreim har avtale med Sokndal ettersøksring.

Viltforvaltning

Viktige datoer:

15. januar: Frist for å sende inn forslag om endring av minsteareal.

15. mars: Frist for kommunen til å fastsette ny forskrift om minsteareal. (Om det er aktuelt).

1. april: Frist for kommunen for å eventuelt trekke godkjenning av bestandsplanområde tilbake om kravene i hjorteviltforskriftens § 12 ikke lengre er oppfylt.

1. april: Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen senest

1. april: (hjorteviltforskriftens § 11.)

1. april: Frist til kommunen for å trekke tilbake godkjenning av vald, bestandsplan/-område eller kvotefri rådyrjakt.

1. mai: Frist for å søke kommunen om:

 • godkjenning av vald
 • godkjenning av bestandsplanområde
 • godkjenning av bestandsplan

15. juni: Frist for kommunen til å svare på søknad om:

 • søknad om godkjenning av vald
 • søknad om godkjenning av bestandsplanområde
 • godkjenne bestandsplaner

15. juni: Frist for kommunen: Til å tildele fellingstillatelser til de som ikke har godkjent bestandsplan (direkte tildeling). Tildele fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder ved vesentlige avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

Les mer om opprettelse av vald

Skjema for søknad om godkjenning av vald/endring av vald

Les om opprettelse av bestandsplan

Skjema for søknad om godkjenning av bestandsplan

Skadet, sykt eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel, funn eller observasjon av skadd, sykt eller dødt vilt skal det tas kontakt med politiet på 02800 eller rådgiver i skog- og viltforvaltning Anders Øfstaas på 476 95 914.

Fallviltgruppen blir kontaktet. Ikke prøv å avlive viltet på egenhånd.

Dette gjør du ved en viltpåkjørsel.

Kontakt med politiet på 02800 eller 
rådgiver i skog- og viltforvaltning Anders Øfstaas på 476 95 914.

Oppgi navn, mobilnummer, hva du tror du kjørte på/fant eller så og om hva dyret gjorde etterpå.

Merk skadestede med en godt synlig og lett gjenkjennelig gjenstand (refleksbånd, refleksvest, merkebånd eller tilsvarende) eller ett gps punkt på google maps eller Norgeskart. Her kan du også finne koordinater.

Har du mulighet, bli værende til politiet kommer eller en person fra fallviltgruppen kan møte deg.

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein blir tildelt etter godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. 

For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Dåhjort kan jaktes i hele landet uavhengig av minsteareal, kvote eller godkjent vald.

Det er ikke fellingsavgift for rådyr. Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort.

Skadefelling

Skadefelling er regulert i Kap 3 i Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften).

På rødrev kan skadefelling skje etter skadelidtes eget besluttning etter §§ 3-3 og 4-3. Det er viktig å vurdere om kravene i disse § er oppfylt. Kommunen ved rådgiver skal kontaktes etter at en skadefelling er gjennomført. I §4-3 siste ledd står det:

«Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold rapportere om uttaket til kommunen, med opplysning om antallet individer, art og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.»

En skadefelling gir ikke grunnlag for skuddpremie.

Bjerkreimselva

Les rapporten verdiskaping i ei lakseelv som er utarbeidet av Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.  Rapporten tar for seg ei gjennomgang av nå-situasjonen og potensialet i Bjerkreimselva.

Fiskeforvaltning

Bjerkreim kommune deltar i arbeidet med å bevare og forvalte fiskeressursene. Kommunen  jobbar for å dempa skadene av sur nedbør gjennom eit aktivt kalkingsarbeid.   

Det kan søkes om tilskudd til kalking og lokale fisketiltak. Aktuell informasjon fås ved henvendelse til kommunen.

Anders Øfstaas
Rådgiver skog- og viltforvaltning
E-post
Mobil 47 69 59 14