Ulike psykiske lidelser

Psykisk helsearbeidere i Bjerkreim kommune jobber daglig med personer som utfordringer.

Forskjellige utfordringer

Angst

 Angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende eller overdreven fryktreaksjon på helse.

Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humøret, følelsene og atferden din.

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en samlebetegnelse på psykiske helseplager hvor kraftige variasjoner i oppførsel og humør er noen av kjennetegnene.

Schizofreni

Å ha schizofreni betyr at du i perioder tenker og føler annerledes enn det du vanligvis gjør.

Psykose

Psykose er ikke en bestemt lidelse eller sykdom, men et tegn eller symptom som enkelt beskrevet kan kalles en forvirringstilstand.

Spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går ut over livskvaliteten.

Sorg

Selv om sorg ikke er en sykdom, kan tap ha store konsekvenser for de etterlatte med savn og smerte, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer som gir vanskeligheter i skole og arbeid og i samspill med omgivelsenene.

Krise

Akutt stressreaksjon. Når en person ikke er i stand til å forstå eller mestre situasjonen  med de erfaringer,  kunnskaper og livsmønster en har utviklet. 

Post traumatisk stresslidelse (PTSD):

Posttraumatisk stresslidelse er en tilstand hvor man kan få «flashbacks» og sterke minner om noe traumatisk som har skjedd. Noen kan også få hodepine, svimmelhet, kvalme og høy puls.

Traume

Traume betyr skade eller sår. Traumatiske hendelser er vanligvis hendelser hvor en selv eller de en er glad i utsettes for en situasjon der livet trues.

Seksuelle overgrep

Å gjøre noe seksuelt med noen som ikke vil det, er et seksuelt overgrep. Med seksuelle overgrep menes alle former for seksuelle krenkelser.

Sinne og vold

Vold kan være mange ulike handlinger, og har til felles at den skader, smerter, skremmer eller krenker andre.

Autisme

Autisme er en medfødt utviklingsforstyrrelse som kan medføre omfattende vansker med sosialt samspill.

Asbergersyndrom

Er en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse karakterisert ved alvorlige og vedvarende forstyrrelser i tre symptomdomener: sosial interaksjon med andre, avvik i kommunikasjon og språk og atferdsmønster som er begrenset og eller stereotyp.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) :

ADHD er en tilstand hvor symptomene forstås som nevropsykologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomheten.

Avhengighet

Avhengighet er en samlebetegnelse for skadelig avhengighet av kjemiske substanser, eller av økonomisk ruinerende, eller tidskonsumerende aktiviteter, eks:

  • rusavhengighet
  • spilleavhengighet handler om at en fortsetter å spille til tross for at en blir lei seg eller urolig av det, at det går utover familien og måten en spiller på får økonomiske følger.