Skoleskyss

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk skole at elevene skal få oppfylt retten til grunnopplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, bosted og geografi. Gratis skyss er ett av elementa for å oppfylle lik rett til opplæring.

Hvem har rett til fri skoleskyss?

  • Elever i grunnskolen som har lengre enn fire kilometer avstand mellom hjem og skole. Førsteklassinger har rett på fri skoleskyss dersom de må reise lengre enn to kilometer hver vei. 

  • Elever som er varig funksjonshemmede eller midlertidig skadet. 

  • Elever som har mindre enn fire (to for førsteklassinger) kilometer lang skolevei, men som har en spesielt trafikkfarlig eller vanskelig skolevei. Søknaden sendes til kommunen eleven bor i.

  • Har du ikke rett på fri skoleskyss, kan du be om å få sitte på med skoleruten så sant det er ledig plass.

  •  Dersom det gjelder skyss ved delt bosted for elever, må det sendes egen søknad til Kolumbus om dette.  Søknaden leveres til skule, som formidler den videre til Kolumbus.  Søknadsskjema finn du på nettsida til Kolumbus.

Mer generell informasjon om skyssordningen finner du på hjemmesiden til Kolumbus. Detaljerte ruteopplysninger for skoleskyssen i Bjerkreim står i infoheftene til skolene.