Bjerkreim kommune

Landbruk

Landbruk

Om landbruket i Bjerkreim

Bjerkreim er ein viktig landbrukskommune, der om lag 14 % av dei yrkesaktive er sysselsette i primærnæringa. Eigarane av gardsbruka står for ca. 20 % av totalt innbetalt inntekts- og formuesskatt til kommunen. Dei tilsette på Landbrukskontoret har ansvaret for jord- og skogbruk, næringsutvikling, vilt og fiske. Kommunen er staten sin forlenga arm til å medverka til gjennomføring av den gjeldande nasjonale landbrukspolitikken. Nasjonale mål for næringa er bl.a. å oppretthalda matproduksjonen, sysselsetjinga, busetjing i heile landet og sikra ei berekraftig forvaltning av jordbruks- og skogsareal. Kommunen skal på vegne av staten forvalta dei ulike verkemidla gjennom tilskotsordningar, lover og forskrifter. 

Jordbruk

Bjerkreim kommune har eit landareal på 586 km² (660 km² inkl. vatn). Av dette er omtrent 24.000 dekar (da) dyrka og 35.000 da innmarksbeite. Jordbruksarealet utgjer altså bare 10 % av totalarealet, herav 4 % dyrka jord. 99 % av den dyrka jorda vert brukt til grasproduksjon, resten til korn og potet. Dei store beite- og utmarksviddene har lagt grunnlaget for eit stort hald av storfe og sau, som er dei dominerande dyreslaga i kommunen. I beitesesongen er det rundt 47.000 sau, lam og geiter og 5.300 storfe som gjer ein fantastisk jobb med å produsera mjølk og kjøt av å eta det som veks på inn- og utmarka. I tillegg skjøttar dei det flotte kulturlandskapet i Bjerkeim, som bl.a. er til stor glede for dei som likar å gå på tur på ein eller fleire av dei 420 km med merka turstiar.

Mjølkeproduksjonen har vore berebjelken i landbruksnæringa i Bjerkreim. Det vart i 2018 produsert om lag 17 millionar mjølkelitrar på 87 gardsbruk. Med eit gj.sn. forbruk på 300 liter mjølk/nordmann, tilsvarer dette årsforbruket til ca. 56.700 personar. Utviklinga er færre mjølkebruk og større buskapar, som samsvarar med utviklinga i Rogaland og resten av landet. Bjerkreim har hatt ein reduksjon i tal på mjølkebruk på 35 % på 10 år, medan kutalet er stabilt på ca. 2.500, som tilsvarer 29 kyr/bruk.

Om lag 150 bønder har sauer på garden, med ein samla buskap på vinteren på ca. 20.000 dyr. Vi kivast med Oppdal i Trøndelag om å vera den største sauekommunen i landet.  
Elles har vi 36 bønder med ammekyr, 3 med geiter, 4 med pelsdyr, 25 med svin, 2 med kylling og 2 store med eggproduksjon.

Skogbruk

Den naturlege skogen består i dag av furu, bjørk, eik, svartor, rogn og osp. Gran er det dominerande treslaget som har vorte planta, og ein reknar med at grana produserer 4 gonger så mykje som naturskogen. Det produktive skogarealet i Bjerkreim er på ca. 78.000 da, herav 45.000 da av høg bonitet. Etter taksering av plantefelta og planting av klimaskog, er det no ca. 23.000 da med barskog i kommunen. Skogen er viktig for klimaet med binding av CO2.

Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519
Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019
Kjell Helland
Fagkonsulent
E-post
Telefon 51 20 11 72
Mobil 924 19 908
Hans Petter Tønnesen
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 74
Mobil 976 55 494