Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Kommunale tilskudd til kulturaktiviteter

Kommunale tilskudd til kulturaktiviteter

Kulturkontoret har flere støtteordninger:

 • Kulturmidler, som er driftsstøtte til lag/organisasjoner (frist 15. mai)

 • Tiltaksstøtte kultur (frist 10. februar/10. sept.)

  Søknadsfrister blir kunngjort.  

Link til søknadsskjema:

Søk om kulturmidler

Søk om tiltaksstøtte kultur

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon for utgifter. Søknadsfrist 1. september hvert år. 

Kulturmidler
Søknadsfrist 15. mai.

Disse midlene blir fordelte ut fra medlemstall og aktivitet. Organisasjoner med mange barn og unge som medlemmer får høyere støtte enn de med voksne medlemmer.

Tiltaksstøtte kultur

Søknadsfrist 10.februar/ 10. september

Disse kriteriene ligger til grunn for fordeling av tiltaksstøtte kultur:

 • Alle søkere må ha folkeregistert adresse i Bjerkreim kommune eller kunne dokumentere sterk tilhørighet til kommunen.
   
 • Innenfor kategorien «Tiltaksstøtte kultur» kan det også tildeles støtte til bokutgivelser, musikkinnspillinger el l., og til vedlikehold av klubblokaler.
   
 • Både lag/foreninger og enkeltpersoner kan søke, men foreninger prioriteres før enkeltpersoner.
   
 • Tiltak rettet spesielt mot barn og unge prioriteres foran tiltak rettet mot voksne. En del arrangementer passer for alle aldersgrupper, de prioriteres før arrangement som antas å passe kun for voksne.
   
 • Arrangement uten inntekter prioriteres foran arrangement med inngangsbillett el l.Begge deler prioriteres foran rene kommersielle arrangement.
   
 • Arrangement som når ut til flere enn et lag sine faste medlemmer, prioriteres foran interne arrangement. Det bør alltid vurderes om interne arrangement kan dekkes av lagets egne midler. En gir ikke støtte til tiltak som må antas å falle inn under lagets ordinære aktiviteter/drift.
   
 • Maksimalt tilskudd er kr 5000,-, men en kan ikke få støtte til å dekke mer enn halvparten av dokumenterte utgifter. Støtten kan også bli gitt som underskuddsgaranti.
   
 • Søknaden må være sendt inn før tiltaket blir gjennomført.
   
 • Det kreves ikke levering av fullt regnskap etter fullført arrangement for å få utbetalt tildelt støtte. Men man må sende inn en rapport som viser at tiltak er gjennomført, inntekter og utgifter, og hvor mange personer tiltaket nådde.
   
 • Søknadsfrist er 10. februar og 10. september. Søknader som kommer inn etter fristen blir liggende til neste frist.
   
 • Støtte blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført og rapport sendt inn til kommunen
   
 • Søker må levere rapport med enkel økonomisk oversikt senest 6 måneder etter gjennomført arrangement, ellers faller tilsagn om tilskudd bort. 

 

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15