Bjerkreim kommune

Spillemidler

Spillemidler

I Norge er spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet hjemlet i lov om pengespill. For fullstendig informasjon om søknadsprosess og søknadskriterier, søk  "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Søknadsfrist:  1. november hvert år

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her. 

Hvem kan søke om spillemidler til anlegg?

  • Kommuner/fylkeskommuner, samt kommunale/fylkeskommunale foretak

  • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  • Idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund‐Norge

  • Studentsamskipnader

  • Sammenslutninger organisert under Norges Jeger‐ og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen

Ordinære anlegg:

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. For at det skal være tilskuddsberettiget må anlegget være åpent for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og  ikke underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder.

Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet.

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, gi dispensasjon fra dette kravet.

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

  • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.

  • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i Anleggsregisteret.

  • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

  • Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være godkjent av kommunen hvor anlegget skal ligge eller av departementet. Godkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.

Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, sendes søknaden automatisk til den kommunen som anlegget ligger i. 

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15