Salgsbevilling for alkoholholdig drikke

En salgsbevilling gjelder vanligvis for en kommunestyreperiode.  Bedrifter med eksisterende salgsbevilling må søke ny bevilling hvert fjerde år.

I perioden 2020 - 2024 kan de gis inntil fire salgsbevillinger i Bjerkreim kommune. 

Bevillingene er lagt til dagligvareforretninger. Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som ønsker å selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gis for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.

Vilkår

Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling.

Slik søker du

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet:

 

Søknad om salgsbevilling   

Vedlegg som må følge søknaden

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalget         

Skatteattest for søker/eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1316 fastsatt av Skattedirektoratet  

Målsatt tegning over utsalgsstedet          

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved utsalgsstedet            

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (kunnskapsprøven)

I tillegg må bevillingssøker kunne fremlegge ytterligere dokumentasjon dersom det trengs.

Hva koster det?

Det er gratis å søke om salgsbevilling. 
For innvilget salgssbevilling betales et gebyr som fastsettes for ett kalenderår om gangen på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Søknaden skal behandles av kommunestyret, og det tar normalt ca. 6-8 uker å få svar etter at søknaden er sendt inn.

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder 

 

Endringer i bevilling

Endringer i bevillingen skjer ofte flere ganger i bevillingsperioden.  Det kan for eksempel være ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold.  Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.

Skjema:  Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder/daglig leder.

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder forutsatt at kommunen er gjort oppmerksom på det. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overtakelse.

Avvikling av virksomhet

Kommunen holder oversikt over aktive bevillinger innen både salg, skjenking og servering.

Alle bevillingshavere skal melde fra til kommunen dersom driften opphører og virksomheten legges ned. Utregning av eventuelle gebyr for omsetning vil bli gjort ut fra dato for avvikling.

Kommunen er ansvarlig for å melde fra til politiet og skjenkekontrollen.

Bevillingshaver er selv ansvarlig for å melde fra til sine samarbeidspartnere.

Salgsbevilling for en enkelt anledning

Kommunal bevilling for salg av alkohol som inneholder mellom 2,5 og 4,7 vol.% gis vanligvis for perioder på inntil 4 år og da til dagligvarebutikker o.l.

Men iflg. alkhl. § 1-6 annet ledd, kan en salgsbevilling også gis for en bestemt del av året og for en enkelt anledning.

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.  Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

Det kan bare selges alkoholholdig drikk som er levert av en som har tilvirknings- eller salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er innført eller tilvirket med hjemmel i alkhl. § 3-1b eller av AS Vinmonopolet med hjemmel i § 2-1 annet ledd.

Bevillingssøker er "den for hvis regning virksomheten drives".  Dette kan være en fyskisk eller juridisk person. 

Det skal utpekes en styrer og ev. en stedffortreder for salgsbevillingen.  Disse må være over 20 år og vil bli vandelsvurdert av politiet.

Slik søker du

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet:  Søk om salgsbevilling for en enkelt anledning

Søknadsfrist

Senest 4 uker før enkeltanledningen finner sted