Bjerkreim kommune

Aktuelt

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Vial AS på vegne av North Sea Energy AS om oppstart av detaljreguleringsarbeid for fv. 4296, fra Hetland til E39 på Røysland. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i samsvar med PBL § 17. Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

 

 

 

 

 

Bjerkreim kommunestyre vedtok i møte den 15.06.2021, sak 021/21, Detaljreguleringsplan for North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen.

 Reguleringsplan til offentlig ettersyn - North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen

Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen
 

Bjerkreim kommune har mottatt dokumentene til 1. gangs behandling av reguleringsplanen.