Bjerkreim kommune

Jeg er bekymret for et barn

Jeg er bekymret for et barn

Barnevernet har sammen med andre offentlige etater og fagpersoner et lovpålagt ansvar for å følge med på de forhold som barn og unge lever under.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet.  Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med barnevernet.

Slik melder du ifra til barnevernet

Telefon: 51 20 11 00

Utenom arbeidstid - akuttberedskap/ vakttelefon: 400 34 573

Politiet: tlf. 02800 

Personlig oppmøte: Nesjane 1 

Brev: Barneventjenesten i Bjerkreim, Postboks 17, 4384 Vikeså

Du kan være anonym

Du kan velge å være anonym.  Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet. 

Melde fra til barnevernet

For privatpersoner: Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Les mer om hvem som har meldeplikt her.

Lenke til Nasjonal portal for bekymringsmelding (privatpersoner)

For offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt: Alle offentlig ansatte og en rekke yrkesutøvere som arbeider i det private, har plikt til å melde fra til barnevernet i kommunen ved alvorlig bekymring. Denne opplysningsplikten inntrer først i de mer alvorlige tilfellene, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Lenke til Nasjonal portal for bekymringsmelding (offentlige ansatte)

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke.  Akuttsaker avgjøres straks.  

Barneverntjenesten vil enten starte undersøkelse, eller henlegge meldingen.  Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder.  Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, og skal stå i forhold til meldingens innhold.  Barneverntjenesten iverksetter tiltak dersom dette blir konklusjon på undersøkelsen.  

 

Sissel Fagermo Berge
Barnevernleder
E-post
Telefon 51 20 11 09
Mobil 40 00 11 37
Anne Gro Fuglestad
Nestleder barnevern
E-post
Telefon 40 44 49 25
Jane Rita Tengesdal
Barnevernkonsulent
E-post
Mobil 40 44 49 53