Helsesykepleier på skolen

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonsarbeidet, og skal bidra til å forebygge sykdom og skade, fremme god psykisk og fysisk helse, og gode sosiale og miljømessige forhold blant elevene. 
 

 Velkommen til skolehelsetjenesten i Bjerkreim kommune!

 

Hva tilbyr vi:

Helsesykepleier har faste helseundersøkelser og samtaler, samt vaksinering i henhold til nasjonale retningslinjer. I tillegg kommer helseundersøkelser og samtaler etter individuelle behov, og utfra meldte/observerte behov.

Vi  har "åpen dør", det vil si at helsesykepleier er tilgjengelig slik at elever, foresatte og lærere kan ta kontakt uten å bestille time på forhånd. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du ønsker å ta opp. 

Helsesykepleier kan hjelpe med ulike tema, tilbud og spørsmål, som sosiale eller psykiske vansker, mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst.  Fysiske plager kartlegges og det vurderes når lege bør kontaktes. Det er tilbud om samtaler med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom, etc. Dersom elever har behov for oppfølging fra andre instanser, kan aktuelle samarbeidpartnere være skole, fastlege, tannlege, fysioterapeut, PPT, barnevern, BUP, spesialisthelsetjenesten. 

Helsesykepleier og familieveileder er koordinator i ansvarsgrupper, for IP, og deltar på samarbeidsmøter.
Helsesykepleier og familieveileder har grupper og undervisning med elevene om ulike tema. 

 


 

 

 

 

 

 

Trefftider:

Kjellaug Torstensen er helsesykepleier på Vikeså skole, og er å treffe hver dag der. 

Ingrid Rekeland er helsesykepleier på Bjerkreim skole og er å treffe på skolen tirsdager og torsdager kl 08-13.

Elin Ramsland Friestad er familieveileder, og treffes på helsestasjonen.

Kontakt helsestasjonen ved helsesykepleier eller familieveileder ved behov, ved oppmøte på skolene, tlf, sms eller mail.

Journalføring

Det opprettes helsejournal på alle barn i helsestasjonstjenesten forskrift om pasientjournal (§ 4). Når barnet begynner på skolen overflyttes journalen til skolehelsetjenesten.

Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen inneholder blant annet vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (§ 8).

Gi oss beskjed dersom dere flytter, slik at vi kan sende journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste for at de skal kunne følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 3-4.

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

 

 

 

 

 

 

Elin Ramsland Friestad
Familieveileder og barnekoordinator
E-post
Mobil 40 44 49 20
Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13
Kjellaug Torstensen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 00 11 59
Ingrid Rekeland
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 44 49 19