Bjerkreim kommune

Byggegrense mot veg

Byggegrense mot veg

Det er byggegrense mot offentlig veg både i regulerte og i uregulerte områder.

Byggegrense i uregulerte områder

I områder som ikke omfattes av reguleringsplan gjelder byggegrensene i vegloven § 29. Bygging innefor byggegrense mot offentlig veg forutsetter særskilt tillatelse fra vegeier.

  • For bygging innenfor byggegrense mot riks- eller fylkesveg sendes søknad om dispensasjon til Statens vegvesen.
  • For bygging innenfor byggegrense mot kommunal veg sendes skriftlig søknad til kommunen. I søknaden bør det redegjøres for hvorfor du mener redusert avstand til veg bør aksepteres i dette konkrete tilfellet. Søknaden må vedlegges situasjonskart med målsatt avstand fra midten av veg til omsøkt byggverk. For søknadspliktige byggetiltak kan søknad om redusert avstand til kommunal veg innlemmes i byggesøknaden.

Byggegrense i regulerte områder

I regulerte områder er det alltid kommunen som skal behandle eventuell søknad om dispensasjon fra byggegrense mot veg. Grunngitt søknad om dispensasjon sendes skriftlig til kommunen. Søknaden må vedlegges situasjonskart med målsatt avstand fra vegen.

I de fleste reguleringsplanene er byggegrensen mot veg angitt som stiplet stripe på plankartet eller beskrevet i reguleringsbestemmelsene. Der byggegrense mot offentlig veg ikke er angitt spesifikt i reguleringsplanen, gjelder den grensen som vegloven angir i § 29. Denne grensen er å anse som en del av reguleringsplanen - veglovens avstandsbestemmelse er således inkorporert i reguleringsplanen i slike tilfeller. Det er veglovens grense på vedtakstidspunktet for planen som gjelder.

Historiske byggegrenser mot offentlig veg

Denne listen angir veglovens byggegrenser opp gjennom tidene. Avstander er angitt i meter fra aktuell vegtype:
Historiske byggegrenser mot offentlig veg
Tidsrom GS-veg Kommunal veg Fylkesveg Riksveg Måles fra
1.7.1913 - 11.8.1931 3,5 3,5 3,5 vegkant, ev. kant av fortau
12.8.1931 - 17.7.1937 5 5 5 vegkant, ev. kant av fortau
28.7.1937 - 31.12.1963 7,5 7,5 7,5 vegkant, ev. kant av fortau
1.1.1964 - 31.6.1996 12,5 12,5 30 vegens midtlinje
1.7.1996 - 31.12.2009 15 15 50 vegens midtlinje
1.1.2010 - nå 15 15 50 50 vegens midtlinje