Bjerkreim kommune

Drikkevann

Drikkevann

Innlagt vann

For å legge vann inn i en bygning er det en forutsetning av bygningen samtidig knyttes til godkjent avløpsanlegg med utslippstillatelse. I driftsbygninger kan det aksepteres at avløpsvann ledes til gjødsellager.

Mattilsynet er vannforsyningsmyndighet

Det ligger til Mattilsynet å godkjenne og føre tilsyn med vannforsyningssystem, godkjenne vannbehandlingsprodukter og utarbeide aktuelle forskrifter og veiledere. Les mer om plangodkjennings-/registreringsplikt av vannforsyningssystem på Mattilsynets nettside.

Er vannanlegg søknadsplikt etter plan- og bygningsloven?

Etablering av brønn og mindre anlegg for vannforsyning er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt en egen prinsipputtale om dette.

Større anlegg med vannledninger til flere boliger/fritidsboliger kan i enkelte tilfeller vurderes som søknadspliktige konstruksjoner eller anlegg. Siden plan- og bygningsloven ikke har tekniske krav til slike anlegg, vil det ikke være nødvendig med ansvarsrett, jamfør pbl. § 23-1 tredje ledd.

Registreringsplikt

Vannverkseier har ansvar for registrering av vannforsyningsanlegg hos Mattilsynet.

Brønner skal i tillegg registreres hos NGU. Som tiltakshaver/vannverkseier bør du forsikre deg om at engasjert borefirma sørger for denne rapporteringen.

Tilknytningsplikt til offentlig vannverk

Det fremgår av pbl. § 27-1 at "når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning."

Betalingssatser for tilknytnings- og årsavgift er oppgitt i artikkelen Priser vann og avløp. For næringsbygg, driftsbygninger i landbruket og enheter med utleiedel skal forbruk måles med vannmåler. Øvrige enheter som er koblet til det kommunale nettverket kan selv velge om det ønskes måler installert eller om den årlige vann- og avløpsavgiften faktureres etter fast gebyrsats.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110