Bjerkreim kommune

Nytt avløpsanlegg

Nytt avløpsanlegg

Etablering av nytt VA-anlegg, også ledninger, er et søknadspliktig tiltak som må forestås av ansvarlige foretak, jamfør plan- og bygningsloven §§ 20-1 til 20-3. Bortleding av avløpsvann må dessuten sikres i samsvar med forurensningsloven.

Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen - følgende blankett m/vedlegg benyttes for det:

Kommunen viser til avlop.no for utfyllende informasjon om mindre avløpsanlegg.

Det er ikke nødvendig å søke om ny utslippstillatelse dersom det er offentlig avløpsledning i nærheten, eller eventuelt et eksisterende privat avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet, som en kan kople seg til.

Kommunal overtakelse aktuelt?

Med tanke på kommunal overtakelse av VA-anlegg utført av private, må det lages en avtale med kommunen om dette før tekniske planer utarbeides og opparbeidelse igangsettes.

Aktuelle tegniner:

  • Plan- og lengdeprofiler, lengdemålestokk 1:1000, høydemålestokk 1:200
  • Grøftesnitt, evt. detaljtegninger av kum/konstruksjoner
Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71