Bjerkreim kommune

Avløp

Avløp

Avløpsordning må være sikret allerede før det kan gis tillatelse til deling av eiendom eller til oppføring av bygning, jamfør pbl. § 27-2.

Søknadsplikt for avløpsanlegg

Etablering av nytt av avløpsanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg er søknadspliktig, se egen artikkel om dette.

Tilknytningsplikt til offentlig avløpsanlegg

Det fremgår av pbl. § 27-2 at "når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning."

Betalingssatser for tilknytnings- og årsavgift er oppgitt i artikkelen Priser vann og avløp. For næringsbygg, driftsbygninger i landbruket og enheter med utleiedel skal forbruk måles med vannmåler. Øvrige enheter som er koblet til det kommunale nettverket kan selv velge om det ønskes måler installert eller om den årlige vann- og avløpsavgiften faktureres etter fast gebyrsats.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71