Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Varsel om oppstart av detaljregulering for fv. 4296, fra Hetland til E39 på Røysland

Varsel om oppstart av detaljregulering for fv. 4296, fra Hetland til E39 på Røysland

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Vial AS på vegne av North Sea Energy AS om oppstart av detaljreguleringsarbeid for fv. 4296, fra Hetland til E39 på Røysland. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i samsvar med PBL § 17. Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planområdet utgjør et areal på ca. 407 daa og strekker seg over et område på ca. 7,4 km. Strekningen som planområdet omfatter, går fra kommunegrensen mellom Eigersund og Bjerkreim, til E39 ved Røysland i nord. Aktuelle reguleringsformål er gang- og sykkelveg, kjøreveg og annen veggrunn samt holdeplasser for kollektivtransport.

Planprosess og medvirkning

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Vial AS v/Kristin Ye-Eun Yoon, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger, eller på epost til: ky@vial.no med kopi til Bjerkreim kommune, Pb 17, 4384 Vikeså eller på epost til:  postmottak@bjerkreim.kommune.no.

Aktueller dokumenter:

Frist for merknad: 09.11.2021

Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planforslaget. Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det blir ikke ny nabovarsling i byggesak, dersom planen blir detaljert nok til å benytte adgangen i PBL §21-3 femte ledd.

Det inviteres til åpen kontordag på Bjerkreim kommunehus tirsdag 26.10.2021 kl.15:00 – 18:00. Det vil være mulig å komme med spørsmål og innspill til planforslaget.

I brev sendt ut i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid datert 06.10.2021 har det beklageligvis ikke blitt sendt ut nabovarsel til alle berørte. Dette gjelder på strekningen fra kommunegrensen til Eigersund kommune og til Kleivane og omfatter flere grunneiere.

Det er sendt ut nabovarsel til resterende grunneiere med ny frist for merknader: 11.12.2021.

Det vil  også arrangeres åpen kontordag: 30.11.2021 kl 16-18