Bjerkreim kommune

Tema 9 - Helse og beredskap

Tema 9 - Helse og beredskap

Helse og beredskap - Fakta og informasjon

Demografisk utvikling, statistisk framskriving ift tjenestebehov innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester og et regelverk som i økende grad definerer rettigheter til hver enkelt, endrer forventninger til innbyggere, til brukere og pårørende og ikke minst til omfang og kvalitet av kommunale tjenester. Samtidig er ressurstilgang begrenset og bærekraft også i denne sektoren et grunnleggende premiss.

Å rigge tjenestene for framtidige behov er en nødvendighet. Endringsviljen og engasjementet til å finne de rette innovative løsningene i vårt lokalsamfunn er et godt utgangspunkt, men helhetlige helsetjenester må også sees i en større sammenheng, eksempelvis i samspill med spesialisthelsetjenesten i regionen eller andre utviklinger i samfunnet.

Utformingen av tjenestetilbudet vil ha betydning for alle innbyggerne i et solidarisk samfunn, uavhengig av alder eller helsetilstand.

Helseberedskap er et samfunnsoppdrag med formål om å verne befolkningens liv og helse, og sørge for medisinsk behandling, pleie og omsorg til berørte personer, også i krisesituasjoner.

Samfunnssikkerhet og beredskap blir ivaretatt av mange ulike aktører, og samhandling er svært viktig når uønskede hendelser oppstår. Også kommunen har ansvar og oppgaver som må utvikles i takt med et endret risikobilde, om det gjelder akutt (-medisinsk) respons i spesielle situasjoner eller f.eks. håndtering av ekstremvær eller andre scenarioer.