Bjerkreim kommune

Tema 6 - Folkehelse og livskvalitet

Tema 6 - Folkehelse og livskvalitet

Folkehelse og livskvalitet – Informasjon og fakta

Livskvalitet handler både om materielle levekår og hvordan livet oppleves. Livskvalitet og trivsel påvirkes av en rekke ulike faktorer – som gener og personlighet, mestringsressurser, sosial støtte og livshendelser i tillegg til objektive faktorer som samfunnsforhold og økonomi.

I mars 2020 ble det gjennomført en nasjonal undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkingen. Målet med undersøkelsen var å innhente kunnskap om livskvalitet og samtidig belyse forskjeller i livskvalitet mellom grupper. Undersøkelsen viste flere viktige funn. Et gjennomgående funn var at yngre personer var mindre tilfredse med livet enn eldre. Et annet funn var at personer med lavere utdanning  og lavere inntekt oppgav dårligere livskvalitet enn de med høyere utdanning og inntekt.

Et tredje viktig funn var at livskvalitet varierer etter livssituasjonen. Personer som er arbeidsledige, uføre eller har helseutfordringer oppgav å ha dårligere livskvalitet enn andre som ikke er i en tilsvarende situasjon.

Resultatene fra «Folkehelseprofilen - Bjerkreim» viser at folkehelsen i Bjerkreim er god. Samlet sett skårer kommunen høyt på de aller fleste områder. De er liten grad av inntektsulikhet, og få lavinntektshusholdninger sammenlignet med fylket og landet. Ungdommen viser høy grad av trivsel og trygghet i nærmiljøet og frafallet fra videregående skole er lavt. Kvaliteten på luft og vann vurderes til å være god, - bedre enn både fylket og landet for øvrig.

Det er allikevel noen områder som i et forebyggende perspektiv bør gis oppmerksomhet. Dette gjelder særlig barn, unge og psykisk helse og forebygging av ensomhet.