Bjerkreim kommune

Tema 5 - Transport

Tema 5 - Transport

Transport – Fakta og informasjon

Fremtiden blir villere, våtere og varmere. Infrastruktur er en av de viktigste samfunnsfunksjonene vi har, og gode målrettede tiltak for å sikre infrastrukturen må derfor prioriteres. Gjennom kartlegging og konkrete tiltak sikrer man infrastrukturen i kommunen mot uønskede hendelser og gjør kommunen mer robust.  Det er et stort etterslep av nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingstiltak som ikke dekkes med dagens finansieringsmodell. Dette fremkommer av regional plan for Dalane regionen 2019-2032.

Slik det er i dag er kollektivtransport et svært dårlig alternativ for reiser ut av kommunen til omkringliggende kommuner og til Stavanger og Sandnes. Hyppighet, pris og reisetid gjør at det er naturlig for folk flest å benytte bil. I regional plan for Dalane er det listet opp en rekke tiltak som skal være med å styrke regionen, og flere av tiltakene går nettopp på det å styrke kollektivtilbudet i kommunene. Bjerkreim kommune ønsker at kollektiv skal bli et miljøvennlig og realistisk alternativ for folk flest som skal forflytte seg i hverdagen. Et godt utviklet kollektivtilbudet er avgjørende for en god utvikling innen miljø, utvikling og samarbeid over kommunegrenser. Muligheten til å forflytte seg på en effektiv og økonomisk bærekraftig måte for alle mennesker er også et avgjørende moment i å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet.

Veinettet i kommunen har behov for oppgraderinger på enkelte strekninger. Dette må sees i sammenheng med ønsket utvikling av områder der det skal ferdes betydelig mengde mennesker. Som eksempel bør det utvikles bedre veinett med gang- og sykkelvei i planlagte bolig- og hytteområder. Det bør også vurderes tiltak på veinettet mot Vikeså sentrum, spesielt fv 503 fra sentrum og ut til fraskilt gang-sykkel-vei.

Ny E39 kan gå svært nære Vikeså sentrum. Traseens valg vil ha store virkninger på Bjerkreim kommune og spesielt sentrumsområdene. Avgjørelsen på trasevalget er ikke tatt når dette notatet ble skrevet.