Bjerkreim kommune

Tema 4 - Næring

Tema 4 - Næring

Næring - Fakta og informasjon

Næringen i Bjerkreim er i dag relativt mangfoldig, med landbruk som den viktigste næringen.

I kommunen er over 50 % av arbeidsplassene knyttet til sekundærnæringer og servicenæringer. Kommunen skal legge til rette for utvikling av eksisterende næringer og lette byrden med å etablere nye næringer.

NIBR rapporten «Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid» peker på at ildsjeler har større engasjement i mindre lokalsamfunn enn i byer. Hvordan disse skal benyttes er det som er avgjørende. Ifølge rapporten pekes det på noen nøkkelpunkter:

  1. Man er avhengig av et miljø med aktiv frivillighet og dugnadsånd
  2. Lokalkultur preget av raushet det der er «lov å lykkes»
  3. Ildsjeler får en viss anerkjennelse og klapp på skulderen
  4. Mentalitet med rom for å «prøve-og-feile»
  5. Nye ideer og forslag blir møtt positivt og at det er en offensiv innstilling til lokalt utviklingsarbeid

Disse punktene skal kulminere i å skape rom for nyskaping og innovasjon.

Bjerkreim kommune har store steg å ta inn i fremtiden for å tilpasse næringslivet til en ny hverdag. Konkurransekraften svekkes betraktelig i tiden som kommer om man ikke er i forkant av utviklingen. Retningslinjer for kommunal bistand og veiledning i forhold til grønn omstilling vil være et viktig bidrag for privat sektor i kommunen.

Handel skaper handel. Et samarbeid mellom aktørene i utviklingsområder for næring er en konkurransefordel som ikke bør gå uberørt. Næringens utvikling er avhengig av pådrivere, og engasjement skaper engasjement. Man vil i Bjerkreim i utgangspunktet samle handel i tettstedene.