Bjerkreim kommune

Tema 3 - Befolkningsutvikling

Tema 3 - Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling - Fakta og informasjon

Det var stor optimisme rundt folketallet i forrige rullering av kommuneplanens samfunnsdel, men utviklingen ble ikke som forventet. Nye tall fra SSB viser ny optimisme, men kommunen er avhengig av å jobbe målrettet og konkret med tiltak for å tilrettelegge for økt bosetting. Å øke innbyggertallet er en multivariabel problemstilling.

Telemarksforskning sin rapport «suksessrike distriktskommuner anno 2018» peker på en rekke punkter som bør kjennetegne en utviklingskultur i en attraktiv kommune:

  • Kommunen kan ikke skape attraktivitet alene. Attraktivitet skapes i samspill mellom kommune, næringsliv, frivillig sektor og andre.
  • Attraktivitetsforbedring krever stor innsats og tar lang tid. Det gjør at skippertak ikke fungerer godt. Kommunen må ha fokus på attraktivitet kontinuerlig over lang tid sammen med resten av samfunnet.
  • Godt samspill mellom kommunen og de andre viktige samfunnsaktørene krever høy tillit. Kommunen har ansvar for å skape denne tilliten gjennom åpenhet, god dialog og vedvarende prosesser.
  • Kommunen må ha evne til å reagere raskt og utnytte positive muligheter i næringslivet (ha beredskap for flaks),
  • men bør som hovedstrategi arbeide langsiktig for å stimulere til vekst i det næringslivet de har i dag. Veksten i næringslivet kommer i de bransjene og i den typen næringsliv som kommunen har forutsetninger for og derfor stort sett i de bransjene som er der fra før. Det er lite fruktbart å ønske seg en annen næringsstruktur enn det en har.
  • Kommunene må sikre seg at mangelfulle arealplaner og byggesaksbehandling ikke stopper investeringer i næringsliv eller boligbygging. Dette inngår også i å ha beredskap for flaks. Det må bygges nye boliger og næringsbygg i kommunen for at ikke bygningsmassen gradvis forringes.

Er det ønskelig med ekspansiv utvikling i innbyggertall? Fordelene er eksempelvis stordriftsfordeler, tilskuddsøkninger og som organisasjon vil kommunens potensiale for vekst være større. Ulempene er vanskeligere å vite omfanget av, men det pekes ofte mot økte kostnader på skole, helse og infrastruktur. Det pekes også på at det stilles betydelige krav til økt kompetanse innenfor kommunens ansvars- og myndighetsområder. Dette er viktig for å sikre en bærekraftig, langsiktig utvikling i riktig retning.