Bjerkreim kommune

Tema 2 - Klima og bærekraft

Tema 2 - Klima og bærekraft

Klima og bærekraft – Fakta og informasjon

Vi lever i en unik tid. Generasjonen som styrer i dag, er den første generasjonen som opplever effekter av klimaendringene. Det er også den siste generasjonen som kan gjøre noe med det!

Planen skal legge opp til retningslinjer som setter egne mål om reduksjon av CO². Forslaget til målsetning for Bjerkreim kommune er reduksjon på 55 % innen 2030, med 2009 som referanseår. I 2009 hadde Bjerkreim kommune et utslipp på 55.578 tonn CO² ekvivalenter. Det betyr at utslipp må reduseres med 30.567 tonn CO² ekvivalenter for å oppnå målsetningen.  Disse målsetningene er basert på nasjonale målsetninger, og det må vurderes om det er riktig i forhold til at størsteparten av utslippene i Bjerkreim kommune er fra matproduksjon.

Et bevisst og fremoverlent forhold til klimaarbeid har positive ringeffekter. Kommunens konkurransekraft styrkes, samfunnet blir renere og mer økologisk bærekraftig og man vil gjennom aktivt arbeid kunne begrense en rekke områder som i dag har store negative virkninger på samfunnet. Som eksempel er det et økt fokus på avfallshåndtering, utvikling av fornybare produkter som er en del av det naturlige økosystemet og begrense bruk av ikke-fornybare ressurser.

Tap av naturmangfold (plante- og dyrearter) er ifølge FN sitt naturpanel en like stor global utfordring som klimaendringene. De neste 10 årene vil, dersom utviklingen fortsetter som i dag, 1 million av 8 millioner gjenværende arter bli utryddet. Omdisponering av areal er den største årsaken til tap av naturmangfold, ifølge den samme rapporten. NRK skriver at utbygging av fritidsboliger den største årsaken til tap av naturmangfold i Norge.