Bjerkreim kommune

Tema 1 - arealforvaltning

Tema 1 - arealforvaltning

Arealforvaltning - Fakta og informasjon

Regional plan for Dalane har et effektmål om at landbruksområder skal bevares mest mulig sammenhengende. Dette samsvarer med det nasjonal jordvernstrategi om årlig omdisponering av jordbruksareal skal være under 4000 dekar. I Dalane utgjør beiteareal ca. 60 % av det samlede landbruksarealet. Det er derfor ikke bare dyrket eller dyrkbar jord som er relevant.

Klimaet har endret seg og vil endre seg betydelig som følge av klima. Økende grad av fare- og aktsomhetsområder i kommunen vil føre til stadig større behov for investeringer for å sikre infrastruktur og bærekraftig utvikling.  Et annet aspekt innen klimatisk arealforvaltning er arealnøytralitet.

Ny E39 gjennom Bjerkreim kommune vil gi nye muligheter, men også nye utfordringer.

FN peker på at alle skal ha tilgang til «tilfredsstillende boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris». Boliger har behov for å ligge i nærheten av kollektive knutepunkt, servicesenter, skole- barnehage, rekreasjonsområder og infrastruktur for øvrig. I tillegg er det avgjørende at områdene er attraktive med gode solforhold, enkel tilgang, godt terreng og god utsikt.

I Bjerkreim kommune er Stavtjørn satsingsområde for utvikling av fritidsboliger, med påfølgende infrastruktur. Det er også naturlig å drive aktiv destinasjons- og attraksjonsutvikling i dette området. Salg og nybygging av fritidsboliger har økt kraftig de siste årene.