Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Reguleringsplan for utvidelse av Eikeland steinbrudd er vedtatt

Reguleringsplan for utvidelse av Eikeland steinbrudd er vedtatt

Bjerkreim kommunestyre vedtok den 8.4.2019, sak 020/19, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan for utvidelse av Eikeland steinbrudd, del av gnr 41, bnr 2 og 11. Kvaliteten på store deler av steinen i området er vurdert å være svært god. Etter uttak av stein, skal området tilbakeføres til landbruksområde i form av dyrket mark. Området er per nå et skrint beite med mye fjell i dagen. I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om etappevis drift av området, der maksimalt 20 daa til enhver tid kan ligge åpent. Eksisterende/regulert steinbrudd i området har et areal på 52 daa. Planområdet utvides nå med 86 daa, slik at planområdet får en samlet størrelse på 138 daa.

Planvedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven (§ 28) og plan- og bygningsloven (§ 1-9 og 12-12). En eventuell klage sendes skriftlig til Bjerkreim kommune. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring.

Plandokumenter:

Vedtak - godkjenning av planen (PDF, 20 kB)
Plankart (PDF, 7 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 33 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 605 kB)