Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Reguleringsplan for utvidelse av Eikeland steinbrudd er vedtatt

Reguleringsplan for utvidelse av Eikeland steinbrudd er vedtatt

Klikk for stort bilde

Bjerkreim kommunestyre vedtok den 8.4.2019, sak 020/19, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan for utvidelse av Eikeland steinbrudd, del av gnr 41, bnr 2 og 11. Kvaliteten på store deler av steinen i området er vurdert å være svært god. Etter uttak av stein, skal området tilbakeføres til landbruksområde i form av dyrket mark. Området er per nå et skrint beite med mye fjell i dagen. I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om etappevis drift av området, der maksimalt 20 daa til enhver tid kan ligge åpent. Eksisterende/regulert steinbrudd i området har et areal på 52 daa. Planområdet utvides nå med 86 daa, slik at planområdet får en samlet størrelse på 138 daa.

Planvedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven (§ 28) og plan- og bygningsloven (§ 1-9 og 12-12). En eventuell klage sendes skriftlig til Bjerkreim kommune. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring.

Plandokumenter:

Vedtak - godkjenning av planen (PDF, 20 kB)
Plankart (PDF, 7 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 33 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 605 kB)