Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Reguleringsplan for Kvassåsen boligfelt er vedtatt

Reguleringsplan for Kvassåsen boligfelt er vedtatt

Bjerkreim kommunestyre vedtok den 3.9.2019, sak 046/19, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan for Kvassåsen boligfelt, del av gnr 74, bnr 1 m.fl. Planområdet omfatter deler av avsatt område til boligbebyggelse i kommuneplanen – B19.

Formålet med reguleringsplanen har vært å legge til rette for boligbygging på aktuelt areal nord for Heiavegen, mellom Fjermestadtjørna og Kvassåsen. Planen omfatter også oppgradering av deler av fv. 102 (Heiavegen), inklusivt fortau langs nordsiden av vegen - fra krysset med Røyslandsvegen (fv. 51) og opp til det nye boligområdet.

Planvedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven (§ 28) og plan- og bygningsloven (§ 1-9 og 12-12). En eventuell klage sendes skriftlig til Bjerkreim kommune. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring.

Plandokumenter:

Vedtak - godkjenning av planen (PDF, 37 kB)
Plankart (PDF, 983 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 488 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)