Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Ny reguleringsplan for Røysland industriområde II - melding om oppstart av planarbeid med planprogram

Ny reguleringsplan for Røysland industriområde II - melding om oppstart av planarbeid med planprogram

På vegne av Bjerkreim kommune melder Kristiansen & Selmer-Olsen AS om at planarbeid for ny reguleringsplan for Røysland industriområde II starter opp, jamfør plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Samtidig legges forslag til planprogram for planarbeidet ut til offenlig ettersyn, jamfør plan- og bygningsloven § 12-9.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av dagens regulerte industriområde på Røysland, samt se på mulighet for boligbebyggelse sør i planområdet.

Planområdet omfatter ca. 356 daa, hvorav ca. 101,2 daa utgjør industriformål og ca. 19,7 daa utgjør skytebane. Planområdet samsvarer med gjeldende plans begrensning. Industriformålet foreslås utvidet med ca. 84,4 daa og boligformålet med ca. 10 daa. Utvidelsesområdene samsvarer ikke med arealformål angitt i gjeldende kommuneplan for Bjerkreim 2014-2026. Foreslåtte utvidelsesområder kan bli endret i løpet av planarbeidet.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan med konsekvensutredning. Forslag til planprogram sendes ut på høring sammen med melding om oppstart av planarbeid.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan innsendes som merknad til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4389 Vikeså eller epost: postmottak@bjerkreim.kommune.no.

Frist for merknader: 06.08.2019


Aktuelle plandokumenter:
Forslag til planprogram (PDF, 3 MB)
Vurdering av utredningsplikt, jf. forskrift om konsekvensutredning (PDF, 4 MB)