Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Kommuneplanens samfunnsdel - Medvirkning - Gjestebud

Kommuneplanens samfunnsdel - Medvirkning - Gjestebud

Bjerkreim kommune ønsker deltakere i medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel

Gjestebud

Inviter venner, bekjente og naboer til en kveld der tema i kommunen diskuteres. Påmelding er det kun verten som trenger å gjøre. Påmeldingen må inneholde navn på arrangør, kontaktinformasjon og temaer man ønsker å diskutere.

Det vil si at det er du som påmeldt som inviterer inn, og som står som ansvarlig for arrangementet.

Du holder arrangementet hjemme i egen stue, garasje eller hage på en avtalt kveld som passer best/flest mulig.
Husk smittevernregler.

Man får utdelt materiale i forkant, med problemstillinger knyttet til hvert tema og et skjema som enkelt fylles ut. Informasjon og relevante FN bærekraftmål vil også ligge i materialet.

Påmelding og ev. spørsmål: omtj@bjerkreim.kommune.no, eller tlf.51 20 11 69

Temaene er:

  • Arealforvaltning
  • Klima og bærekraft
  • Befolkningsutvikling
  • Næring
  • Transport
  • Folkehelse og livskvalitet
  • Barn, unge og eldre
  • Landbruk
  • Helse og beredskap
  • Kommunen som lokalsamfunn og tjenesteyter

Alle påmeldte får utdelt informasjon om medvirkningen, om temaet, konkrete problemstillinger og informasjon om innsending av arbeidet.

Det bør settes av en kveld (for eksempel kl. 18.00 – 22.00), der tema diskuteres og problemstillinger besvares. Målet er å få inn konkrete innspill fra kommunens innbyggere som er med og påvirker videre arbeid. Kommunen har et sterkt ønske om at innbyggerne belyser sine meninger om de ulike temaene i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunens representant er gjennom alle kvelder tilgjengelig på telefon, teams, zoom og andre typer kommunikasjonskanaler som er tilgjengelige for allmennheten for veiledning og ved eventuelle spørsmål.

Under kan du klikke for utdypende informasjon rundt hvert tema.

Kommuneplanens samfunnsdel, medvirkning Gjestebud

Tema 1 - Arealforvaltning

Å forvalte kommunens areal på en bærekraftig, samfunnsnyttig og utviklingsvennlig måte er en av kommunens viktigste oppgaver. Hvilke hensyn som skal vektlegges er en av de store utfordringene kommunen står ovenfor i tiden som kommer.

Les mer

Stikkord: Vern av matjord, fareområder og aktsomhetsområder,  boligareal, næringsareal, fritidsboligareal, helhetlig langsiktig utvikling. 

Tema 2 - Klima og bærekraft

Vi lever i en unik tid. Generasjonen som styrer i dag, er den første generasjonen som opplever effekter av klimaendringene. Det er også den siste generasjonen som kan gjøre noe med det!

Les mer

Stikkord: Reduksjon av CO², positive ringeffekter av klimaarbeid, klimatilpassing, naturmangfold, grønn omstilling og fornybar energi i form av vind- og vannkraft.

Tema 3 - Befolkningsutvikling

Befolkningen er ryggraden i alt arbeid kommunen gjør, og er den viktigste faktoren i alle avgjørelser kommuner skal ta, og skal være det viktigste hensynspunktet som vektlegges i kommunale prosesser. 

Det var stor optimisme rundt folketallet i forrige rullering av kommuneplanens samfunnsdel, men utviklingen ble ikke som forventet. Nye tall fra SSB viser ny optimisme, men kommunen er avhengig av å jobbe målrettet og konkret med tiltak for å tilrettelegge for økt bosetting.

Les mer

Stikkord: Befolkningsutvikling, tilflytting, alderssammensetning, ønsket utvikling, stimulere velfungerende partnerskap mellom offentlig, privat og sivilt samfunn.

Tema 4 - Næring

Næringene i Bjerkreim er i dag relativt mangfoldig, med landbruk som den viktigste næringen. 

I kommunen er over 50 % av arbeidsplassene knyttet til sekundærnæringer og servicenæringer. Kommunen skal legge til rette for utvikling av eksisterende næringer og lette byrden med å etablere nye næringer.

Handel skaper handel. Et samarbeid mellom aktørene i utviklingsområder for næring er en konkurransefordel som ikke bør gå uberørt. Næringens utvikling er avhengig av pådrivere, og engasjement skaper engasjement. Man vil i Bjerkreim i utgangspunktet samle handel i tettstedene.

Les mer

Stikkord: Næringslivet i dag, bærekraftig næringsutvikling, grønn omstilling av næringslivet, satsingsområder, samarbeid, næringslivet i sentrum, turisme.

Tema 5 - Transport

Infrastruktur er en av de viktigste  samfunnsfunksjonene vi har.  Samtidig er kollektivtilbudet noe av det som har størst potensiale for forbedring. Et robust, fremtidsrettet og klimavennlig transportnettverk er viktig i tiden som kommer.

Les mer

Stikkord: Kollektiv og kollektivknutepunkt, nye muligheter og utfordringer med ny E39, gang-sykkel og veinettet, alternative transportmetoder

Tema 6 - Folkehelse og livskvalitet

Folkehelse er et viktig punkt både for en sunn og god innbygger, men også for å holde kostnadene i helsevesenet nede. En god kommune å leve i må ha et godt folkehelsetilbud for alle livsfaser og livssituasjoner.

Les mer

Stikkord: Tilrettelegging, løypenett, fritidsaktiviteter, treningstilbud, kampanjer, arrangementer.

Tema 7 - Barn, unge- og eldre

Barn- unge og eldre er aldersgrupper kommunen har særskilt ansvar for. I kommunen viser framskrivningene en økning i andelen eldre i kommunen, og man får da utfordringer som sykehjemsplasser og aldershjemsplasser. Barn- og unge må sikres trygge, gode og utviklingsvennlige oppvekstvilkår som stimulerer både barn og unge.

Les mer

Stikkord: Oppvekstvilkår, tilpasse alderdom, leve i hjemmet så lenge som mulig, tilpasse for vanskeligstilte, å sikre trygge omgivelser for både unge og eldre.

Tema 8 - Landbruk

Landbruket i Bjerkreim er kommunens største og viktigste næring. I et land med selvforsyningsgrad på rundt 35 % er bevaring av og støtte til primærnæring helt avgjørende for en bærekraftig utvikling.

Les mer

Stikkord: Produksjon, grønn omstilling, fremtidens landbruk, selvforsyningsgrad, arealutvikling, begrensninger, innovative løsninger.

Tema 9 - Helse og beredskap

Demografisk utvikling, statistisk framskriving ift tjenestebehov innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester og et regelverk som i økende grad definerer rettigheter til hver enkelt, endrer forventninger til innbyggere, til brukere og pårørende og ikke minst til omfang og kvalitet av kommunale tjenester. 

Helseberedskap er et samfunnsoppdrag med formål om å verne befolkningens liv og helse, og sørge for medisinsk behandling, pleie og omsorg til berørte personer, også i krisesituasjoner.

Les mer

Stikkord: Helse, beredskap, bærekraft, samfunnsansvar, tjenestebehov

Tema 10 - Kommunen som lokalsamfunn og tjenesteyter

Bjerkreim kommune skal være et samfunn som skaper helhetlig stolthetsfølelse og et ønske om å bidra til å skape et enda bedre lokalsamfunn. Som tjenesteyter skal kommunen dekke det behovet befolkningen i kommunen har, og å se på fremtidsrettede løsninger for hvordan dette gjøres på best mulig måte.

Les mer

Stikkord: Lokalsamfunnet, engasjement, langsiktig utvikling, samlingspunkter, tjenesteyting, behandlingstid, imøtekommenhet,

 

Finn gjerne det temaet du ønsker å diskutere med din familie, dine venner, dine kollegaer eller dine naboer. 

Påmelding kan du gjøre på e-post til omtj@bjerkreim.kommune.no, eller ringe 51 20 11 69

Dette er en av 3 medvirkningsprosesser som er planlagt for denne rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel. Informasjon om de påfølgende medvirkningsprosessene kommer.