Bjerkreim kommune

Planinfo

Planinfo

Kommuneplanens samfunnsdel

Påmelding og informasjon til første medvirkningsprosess i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel

Melding om oppstart av planarbeid:

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Backyard camp - PlanID 2022002

Varsel om oppstart av planarbeid, gnr. 2, bnr. 1 m.fl., Vinningland - PlanID 2022001

Varsel om oppstart av detaljregulering for fv. 4296, fra Hetland til E39 på Røysland

Melding om oppstart av detaljregulering for Birkeland Steinbrudd Kyrkjefjell - Plan ID 20211004

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Eikemyrane Flodene hyttefelt - PlanID 2021003

Melding om oppstart av planarbeid - detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen - Plan 2021 001.

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for 52/2, 52/3, 15, 52/10 Birkeland og Stølsvatnet - Plan 2020 003

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - detaljregulering - North Sea Energy Park, Hetlandsskogen (PDF, 2 MB)

Forslag til planprogram North Sea Energy Park (PDF, 3 MB)

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, E39 Bue-Ålgård detaljregulering

Ny reguleringsplan for Røysland industriområde II

Planer til offentlig ettersyn (høringsutkast):

PlanID 2021003 - Detaljregulering Fv. 4296 - Hetland til E39 Røysland

PlanID 2019001 - Reguleringsendring Røysland industriområde II, 1.gangs behandling

PlanID 2020001 - Detaljregulering for E39 Bue - Ålgård - høringsfrist 28.11.2021

PlanID 2021001 - Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen - høringsfrist 26.11.2021

Planid 2020002 - Reguleringsplan for North Sea Energy Park - høringsfrist 12.05.2021

PlanID 2016001 - Detaljregulering for Viemyr masseuttak - Høringsfrist 30.07.2021

Reguleringsplaner nylig vedtatt:

PlanID 2019001 - Detaljreguleringsplan - Røysland industriområde II

PlanID 2020001 - Detaljregulering E39 Ålgård-Bue

PlanID 2021001 - Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen

PlanID 2020002 - Detaljreguleringsplan for North Sea Energy Park gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen

PlanID 2019002 - Detaljregulering for Kodlhom, Rinnane og Flæet

Utvidelse av Eikeland steinbrudd

Boligfelt ved Kvassåsen

Andre nylig vedtatte planer:

Fastsetting av planprogram for North Sea Energy Park, Hetlandsskogen

Trafikksikkerhetsplan 2020-2024 (PDF, 2 MB)

 

I trekkspillmenyen under kan du lese om aktuelle kommunale planer

Vikeså sentrum

Mulighetsstudie for kommunesenteret på Vikeså

I januar 2021 ble Bjerkreim kommune invitert til å delta i Rogaland fylkeskommune sitt prosjekt «Attraktive tettsteder i distriktene». Hensikten med prosjektet er å styrke livskvalitet, bosetting, sysselsetting og verdiskaping i distriktskommuner. Bjerkreim er ingen distriktskommune men har på grunn av lang reisevei til regionsenter likevel fått tilbud om å delta.

Gjennom prosjektet er kommunen tildelt støtte på 1.1 millioner kroner for gjennomføring av et mulighetsstudie for sentrum. Studien ble gjennomført som et parallelloppdrag der to arkitektteam utarbeidet hvert sitt forslag til framtidens Vikeså. Det ene teamet besto av arkitekt og landskapsarkitekt fra 3RW arkitekter og Dronninga Landskap, det andre teamet besto av oppopp, KAP, ATSITE og Multiconsult.

Presentasjon av de innsendte forslagene:
Presentasjon - plansjer - oppopp (PDF, 27 MB)
Sluttpresentasjon - oppopp (PDF, 21 MB)
Presentasjon - 3RW Dronninga (PDF, 40 MB)
Presentasjon - rapport - 3RW Dronninga (PDF, 19 MB)

Kommunal planstrategi

Bjerkreim kommunestyre har i møtet den 16.06.2020 vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. (PDF, 3 MB)

Kommunal planstrategi skal være et retningsgivende verktøy for å styre ønsket samfunnsutvikling og for politisk prioritering av planoppgaver. Strategien skal bestemme hvilke planer kommunen skal lage/revidere i gjeldende valgperiode og hvilke planer som skal videreføres uten revisjon i perioden. Det presiseres at det likevel er i kommuneplanen at nye mål og strategier skal behandles og vedtas – ikke i den kommunale planstrategien. I planstrategiarbeidet skal det derfor tas stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres.

Kommuneplan

Kommunestyret vedtok, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15, kommuneplan for Bjerkreim 2014-2026, i møtet den 23.9.2015 i sak 032/15.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner.

Samfunnsdelen gir uttrykk for visjoner og overordnede mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres.

Arealdelen skal samordne vern og utvikling. I arealdelen er det satt av nødvendige areal for å kunne oppnå de ulike mål som kommunen har, for eksempel med hensyn til boligbygging, omsorgssenter, skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter.

Kommuneplandokumenter:

Utdrag av vedtatt vassdragsplan (2002):
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. I forbindelse med utarbeiding av planstrategi vil det bli vurdert om kommuneplanens samfunns- og/eller arealdel skal revideres eller ikke i den aktuelle kommunestyreperioden.
Arealplanregister; kommune- og reguleringsplaner

Alle regulringsplanene i Bjerkreim kommune er tilgjengelig på internett - i digitalt planregister, i form av en nettbasert kartløsning. I dette registeret finner du både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan, samt arealplaner på høring. Det er lenket til kartløsningen for dette planregister og gitt veiledning om bruk av det i artikkelen om kart og eiendomsinformasjon. Fra planregisteret kan du laste ned plandokumenter, så som plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.