Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Planinfo

Planinfo

Melding om oppstart av planarbeid:

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - detaljregulering - North Sea Energy Park, Hetlandsskogen (PDF, 2 MB)

Forslag til planprogram North Sea Energy Park (PDF, 3 MB)

12.05.2020 - Oppstart Trafikksikkerhetsplan

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, E39 Bue-Ålgård detaljregulering

Utvidelse av reguleringsplan Kodlhom, Rinnane og Flæet, Stavtjørn

Ny reguleringsplan for Røysland industriområde II

 

Planer til offentlig ettersyn (høringsutkast):

 

 

Regulerinsplaner nylig vedtatt:

Utvidelse av Eikeland steinbrudd

Boligfelt ved Kvassåsen

I trekkspillmenyen under kan du lese om aktuelle kommunale planer

Kommunale planer

Kommunal planstrategi

Bjerkreim kommunestyre har i møtet den 20.9.2016 vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2016-2019. (PDF, 438 kB)

Kommunal planstrategi skal være et retningsgivende verktøy for å styre ønsket samfunnsutvikling og for politisk prioritering av planoppgaver. Strategien skal bestemme hvilke planer kommunen skal lage/revidere i gjeldende valgperiode og hvilke planer som skal videreføres uten revisjon i perioden. Det presiseres at det likevel er i kommuneplanen at nye mål og strategier skal behandles og vedtas – ikke i den kommunale planstrategien. I planstrategiarbeidet skal det derfor tas stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres.

Kommuneplan

Kommunestyret vedtok, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15, kommuneplan for Bjerkreim 2014-2026, i møtet den 23.9.2015 i sak 032/15.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner.

Samfunnsdelen gir uttrykk for visjoner og overordnede mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres.

Arealdelen skal samordne vern og utvikling. I arealdelen er det satt av nødvendige areal for å kunne oppnå de ulike mål som kommunen har, for eksempel med hensyn til boligbygging, omsorgssenter, skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter.

Kommuneplandokumenter:

Utdrag av vedtatt vassdragsplan (2002):
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. I forbindelse med utarbeiding av planstrategi vil det bli vurdert om kommuneplanens samfunns- og/eller arealdel skal revideres eller ikke i den aktuelle kommunestyreperioden.
Arealplanregister; kommune- og reguleringsplaner

Alle regulringsplanene i Bjerkreim kommune er tilgjengelig på internett - i digitalt planregister, i form av en nettbasert kartløsning. I dette registeret finner du både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan, samt arealplaner på høring. Det er lenket til kartløsningen for dette planregister og gitt veiledning om bruk av det i artikkelen om kart og eiendomsinformasjon. Fra planregisteret kan du laste ned plandokumenter, så som plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.