PlanID 2020001 - Kunngjøring av planvedtak E39 Ålgård-Bue - detaljregulering

Bjerkreim kommunestyre vedtok den 05.05.2022, sak 016/2, i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, detaljregulering E39 Ålgård-Bue. 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av ny E39 som firefelts motorveg fra Bue i Bjerkreim kommune til Ålgård i Gjesdal kommune. Tiltaket vil bidra til bedre framkommelighet og trafikksikkerhet i området.

Planvedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven (§28) og plan- og bygningsloven (§§1-9 og 12-12). En eventuell klage sendes skriftlig, eller pr. e-post til Bjerkreim kommune.
Klagefrist er 3 uker fra kunngjøring.

Plandokumenter

Vedtak-saksinnstilling sak 20-2 (kst) (PDF, 890 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 350 kB)

Plankart 05.04.2022 (PDF, 17 MB)

Merknadsbehandling januar 2022  (PDF, 11 MB)

Planbeskrivelse januar 2022  (PDF, 11 MB)

Notat allmenne interesser februar 2022 (PDF, 6 MB)

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71