Planer og høringer

Hva er reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Planen skal avklare arealbruken - det vil si hva et område skal brukes til, for eksempel bolig, næring, friområde eller landbruk.  

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen sier hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.

To typer reguleringsplaner

Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. 

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område. Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private, men man må forholde seg til overordnede arealplaner.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. For private reguleringsforslag skal forslagsstillers planinitiativ og referat fra oppstartsmøte følge som vedlegg ved varslingen. Innspill ved planoppstart sendes til forslagsstiller. Fristen for å komme med uttalelser er minst fire uker.

Offentlig ettersyn

Når det foreligger et komplett planforslag blir dette lagt frem til politisk behandling. Under offentlig ettersyn skal alle få mulighet til å uttalelse seg. Naboer, offentlige myndigheter og andre berørte blir underrettet med brev. 

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71