Bjerkreim kommune

Planer og høringer

Planer og høringer

Hva er reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Planen skal avklare arealbruken - det vil si hva et område skal brukes til, for eksempel bolig, næring, friområde eller landbruk.  

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen sier hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.

To typer reguleringsplaner

Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. 

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område. Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private, men man må forholde seg til overordnede arealplaner.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. For private reguleringsforslag skal forslagsstillers planinitiativ og referat fra oppstartsmøte følge som vedlegg ved varslingen. Innspill ved planoppstart sendes til forslagsstiller. Fristen for å komme med uttalelser er minst fire uker.

Offentlig ettersyn

Når det foreligger et komplett planforslag blir dette lagt frem til politisk behandling. Under offentlig ettersyn skal alle få mulighet til å uttalelse seg. Naboer, offentlige myndigheter og andre berørte blir underrettet med brev. 

 

Kommunale planer

Vikeså sentrum

Mulighetsstudie for kommunesenteret på Vikeså

I januar 2021 ble Bjerkreim kommune invitert til å delta i Rogaland fylkeskommune sitt prosjekt «Attraktive tettsteder i distriktene». Hensikten med prosjektet er å styrke livskvalitet, bosetting, sysselsetting og verdiskaping i distriktskommuner. Bjerkreim er ingen distriktskommune men har på grunn av lang reisevei til regionsenter likevel fått tilbud om å delta.

Gjennom prosjektet er kommunen tildelt støtte på 1.1 millioner kroner for gjennomføring av et mulighetsstudie for sentrum. Studien ble gjennomført som et parallelloppdrag der to arkitektteam utarbeidet hvert sitt forslag til framtidens Vikeså. Det ene teamet besto av arkitekt og landskapsarkitekt fra 3RW arkitekter og Dronninga Landskap, det andre teamet besto av oppopp, KAP, ATSITE og Multiconsult.

Presentasjon av de innsendte forslagene:
Presentasjon - plansjer - oppopp (PDF, 27 MB)
Sluttpresentasjon - oppopp (PDF, 21 MB)
Presentasjon - 3RW Dronninga (PDF, 40 MB)
Presentasjon - rapport - 3RW Dronninga (PDF, 19 MB)

Les sluttrapporten for mulighetsstudien (PDF, 47 MB)

 

Kommunal planstrategi

Bjerkreim kommunestyre har i møtet den 16.06.2020 vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. (PDF, 3 MB)

Kommunal planstrategi skal være et retningsgivende verktøy for å styre ønsket samfunnsutvikling og for politisk prioritering av planoppgaver. Strategien skal bestemme hvilke planer kommunen skal lage/revidere i gjeldende valgperiode og hvilke planer som skal videreføres uten revisjon i perioden. Det presiseres at det likevel er i kommuneplanen at nye mål og strategier skal behandles og vedtas – ikke i den kommunale planstrategien. I planstrategiarbeidet skal det derfor tas stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres.

Kommuneplan

Kommunestyret vedtok, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15, kommuneplan for Bjerkreim 2014-2026, i møtet den 23.9.2015 i sak 032/15.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner.

Samfunnsdelen gir uttrykk for visjoner og overordnede mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres.

Arealdelen skal samordne vern og utvikling. I arealdelen er det satt av nødvendige areal for å kunne oppnå de ulike mål som kommunen har, for eksempel med hensyn til boligbygging, omsorgssenter, skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter.

Kommuneplandokumenter:

Utdrag av vedtatt vassdragsplan (2002):
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. I forbindelse med utarbeiding av planstrategi vil det bli vurdert om kommuneplanens samfunns- og/eller arealdel skal revideres eller ikke i den aktuelle kommunestyreperioden.
Arealplanregister; kommune- og reguleringsplaner

Alle regulringsplanene i Bjerkreim kommune er tilgjengelig på internett - i digitalt planregister, i form av en nettbasert kartløsning. I dette registeret finner du både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan, samt arealplaner på høring. Det er lenket til kartløsningen for dette planregister og gitt veiledning om bruk av det i artikkelen om kart og eiendomsinformasjon. Fra planregisteret kan du laste ned plandokumenter, så som plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon +47 51 20 11 71