Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Tiltak du kan søke om og forestå selv

Tiltak du kan søke om og forestå selv

Noen tiltak kan du søke om og utføre selv, men for større tiltak må ansvarlige foretak stå for både søknaden og utførelsen.

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 20-4 hvilke tiltak som kan omsøkes og forestås av tiltakshaver, som enten er en privatperson eller et foretak. Aktuelle tiltak er:

  • mindre tiltak på bebygd eiendom.
    Hva som omfattes av denne bestemmelsen fremgår av byggesaksforskriften § 3-1
  • alminnelige driftsbygninger i landbruket, forutsatt bygningen ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA), se byggesaksforskriften § 3-2
  • midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
  • opprettelse av ny eiendom, nytt jordsameie, ny festegrunn eller arealoverføring
  • andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. Etter dette har kommunen kompetanse til å gjøre konkrete vurderinger for aktuelle tiltak. Ta kontakt med kommune dersom du vurderer å gjennomføre et mindre tiltak som ikke omfattes av opplistingen over.

Søknadsblanketter

Blankett for å søke om tiltak som nevnt over kan lastes ned fra Direktoratet for Byggkvalitet sin side - velg blankett nr 5153. Alternativ kan du sende inn søknaden elektronisk via ByggSøk.

Søknaden vedlegges

  • målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger
  • kartutsnitt med situasjonsplan - aktuelle avstander til nabobygg, grense, veg og vassdrag målsettes. Utskrift av kartutsnitt kan du selv ta ut fra kartløsningen Kilden.
  • dokumentasjon på at berørte naboer er varslet, se egen artikkel med veiledning om nabovarsling. Kommunen kan veilede om hvilke naboer som må varsles.

Hvordan søke som privatperson?

Det er utarbeidet egne skjema for deg som skal bygge, rive eller bruksendre, se Direktoratet for Byggkvalitet sin artikkel om dette, med skjemaer og veiledning. Direktoratet for Byggkvalitet har også laget en artikkel med tips og råd om hva du bør tenke på hvis du ha byggeplaner.

Hvor sendes søknaden?

Utfylt byggesøknad kan enten leveres i papirformat på kommunehuset, sendes til Bjerkreim kommune med posten eller som vedlegg til e-post, se kontaktinfo under.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71