Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Nabovarsel

Nabovarsel

Skal du gjennomføre et tiltak som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først.

For nabovarsling er det 3 blanketter som skal fylles ut;

 • 5154 Nabovarsel
  Fylles ut og sendes/leveres til hver av naboene. Varslet til naboene vedlegges kopi av aktuell dokumentasjon, så som tegninger, situasjonskart og eventuell dispensasjonssøknad.

  Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
   
 • 5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
  Fylles ut med informasjon om hva naboene er varslet om. Denne blanketten vedlegges byggesøknaden til kommunen.
   
 • 5156 Kvittering for nabovarsel
  Utfylt kvittering for nabovarsel skal vedlegges byggesøknaden til kommunen.

  Når nabovarsel sendes rekommandert, vil Posten Norge kvittere for nabovarslingen. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. I slike tilfeller kan naboene samtidig eventuelt signere på at de samtykker til tiltaket. Varsling via e-post dokumenteres ved at kvittering for nabovarsel vedlegges kopi av e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Varselet er kun gyldig hvis mottaker bekrefter at de har fått varselet. Automatisk lesebekreftelse holder ikke.

De enkelte blankettene kan lastes ned fra Direktoratet for Byggkvalitet sin skjemasamling. Her finner du også nabovarslingsblanketter som skal være enklere å bruke for privatpersoner - disse kan være aktuelle å bruke for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring.

Mer utfyllende informasjon om nabovarsling finner du på Direktoratet for Byggkvalitet sin nettside. Det er også utviklet søknadsløsninger som tilbyr digitalt nabovarsel - du kan lese mer om det her.

Skriftlig samtykke fra nabo for redusert avstand til eiendomsgrense

For oppføring av byggverk nærmere nabogrensen enn det avstandskravene i pbl. § 29-4 åpner for, så forutsettes det at eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. Kommunen anbefaler at skjemaet avstandserklæring (PDF, 83 kB) benyttes for det.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71