Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Klage på byggetiltak

Klage på byggetiltak

Hvis du har mottatt nabovarsel som du har merknader til, skal du sende disse merknadene skriftlig til ansvarlig søker eller tiltakshaver innen 14 dager - send gjerne kopi av merknadene til kommunen. Hvis du har klage på et vedtak i en byggesak, kan du sende denne skriftlig til kommunen innen tre uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent med vedtaket.

Merknad til nabovarsel må ikke forveksles med klage, som eventuelt fremmes etter at vedtak er fattet. Vær oppmerksom på at alle dokumentene i en byggesak, inklusivt merknader/klage fra naboer, vil bli synlige for allmennheten på kommunens internettsider.

Merknad/klage på byggetiltak

Jeg har merknad til nabovarsel, hva gjør jeg?

Hvis du har merknader til nabovarselet, må du sende det til naboen/tiltakshaver eller firma som søker om byggearbeidene. Dette må gjøres innen en frist på vanligvis 2 uker. Naboen eller firma plikter å videresende dine merknader til oss i kommunen.

Søker/tiltakshaver skal inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtekomme dem, eventuelt argumenter for hvorfor de ikke er imøtekommet.

Kommunen behandler søknaden med eventuelle merknader som er kommet. Vær oppmerksom på at det ikke er all informasjon som er relevant i en byggesak. Kommunen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold i vurderingen av et byggetiltak. Dersom du har sendt inn nabomerknader har du også krav på å få vite hvordan søknaden blir avgjort. Kommunen vil derfor sende deg kopi av vedtaket (godkjenning eller avslag).

Du har rett til å får en begrunnelse for avslag

Hvis du har fått avslag på søknaden, skal du få en begrunnelse for avslaget. Dersom du mener at avslaget ikke er tilstrekkelig begrunnet, kan du be om en mer utfyllende begrunnelse. Du må be om dette før klagefristens utløp. Ny frist begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Hva skal være med i klagen?

Når du sender inn en klage, skal du skrive hvilket vedtak du klager på, og den eller de endringene du ønsker. Du må skrive hvorfor du klager, og oppgi andre opplysninger som kan ha betydning for å vurdere klagen. Du må skrive under på klagen.

Du kan be om utsetting av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan be om å få utsatt iverksettingen av vedtaket til klagefristen er utløpt, eller til klagen din er ferdigbehandlet. Hvis du får avslag på søknaden om utsatt iverksetting, kan du ikke klage på denne.

Du kan se dokumenter og få veiledning

Du har rett til å se dokumentene i en byggesak. Det kan likevel være noen dokumenter som er unntatt offentligheten. Du kan be om innsyn via kommunens postliste på nett, eller ta eventuelt kontakt med kommunen, se kontaktinfo nedst på siden. Kommunen vil også kunne gi deg veiledning om saksprosess.

Du kan søke om å få dekket kostnader ved klagesaken

Som part skal du i utgangspunktet få dekket vesentlige og nødvendige kostnader hvis enkeltvedtaket gjøres om til din fordel, jf. forvaltningsloven § 36. Du kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Ved fri rettshjelp er det din inntekt og formue som avgjør om du har rett til å få dekket advokatutgiftene. Du kan ta kontakt med Fylkesmannen for å få mer informasjon om retten til å få dekket saksomkostninger.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71