Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Byggetiltak som ikke krever søknad

Byggetiltak som ikke krever søknad

Det er en rekke mindre byggetiltak som er unntatt fra krav om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Det vises til kapittel 4 i veiledning til byggesaksforskriften for oversikt og detaljert beskrivelse av tiltak som kan gjennomføres uten at det må søkes om tillatelse.

Veivisere for avklaring om søknadsplikt

Direktoratet for byggkvalitet har lagt ut mye god veiledning for å klargjøre om aktuelle byggetiltak kan gjennomføres uten søknadsbehandling, se artikkelen dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. For flere byggetiltak er det utarbeidet egne veivisere som kan være nyttige å bruke for avklaring om søknadsplikt for et konkret tiltak. Ved å svare på spørsmålene i veiviserne vil du få klargjort om alle vilkårene er oppfylt for at du kan gjennomføre planlagt tiltak uten å søke. Kommunen anbefaler å bruke disse veiviserne.

Du må være obs på at unntakene som omtales kun gjelder søknadsplikten. Selv om du slipper å søke, er det ditt ansvar at det du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Det betyr at du er ansvarlig for utførelsen og at du fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

De vanligste forholdene du må påse er i orden er:

Avstand til nabogrense

Tiltak kan ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene i pbl. § 29-4 annet ledd, se spesifikasjonene under. Kommunen har myndighet til å godkjenne nærmere plassering etter pbl. § 29-4 tredje ledd dersom eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller det dreier seg om mindre tiltak etter bokstav b. Tiltaket for øvrig kan deretter følge unntaksbestemmelsen.

  • Dersom annet ikke fremgår av arealplan kan frittliggende bygninger på inntil 50 m2, som ikke skal brukes til beboelse, plasseres inntil 1,0 meter fra eiendomsgrense og annen bygning på eiendommen.
  • Dersom annet ikke fremgår av arealplan skal tilbygg til bolighus og andre større bygninger (> 50 m2) plasseres minst 4 meter fra nabogrensen, jf. pbl § 29-4 annet ledd.
  • levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m kan plasseres inntil 1,0 meter fra eiendomsgrense. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan plasseres inntil eiendomsgrense
  • mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m
  • fyllingsfot av mindre fylling kan plasseres inntil 1,0 m fra eiendomsgrense

Skriftlig samtykke fra nabo for redusert avstand til eiendomsgrense
For oppføring av byggverk nærmere nabogrensen enn det avstandskravene i pbl. § 29-4 åpner for, så forutsettes det at eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. Kommunen anbefaler at skjemaet avstandserklæring  (PDF, 83 kB)benyttes for det.

Byggegrense mot veg

Tiltaket må ikke plasseres i strid med byggegrense mot veg eller innenfor frisiktsoner ved avkjørsel. Reglene om byggegrense mot offentlig veg i uregulerte områder fremgår av Vegloven §§ 29 og 30. I regulerte områder er det reguleringsplanen som fastsetter byggegrense mot veg. Dersom byggegrense ikke er angitt særskilt på plankart eller i reguleringsbestemmelsene anses veglovens avstandsbestemmelser som inkorporert i planen, se egen artikkel om byggegrense mot veg.

Utnyttelsesgrad for tomten

For byggeområder er det vanligvis fastsatt en grense for maks utnyttelsesgrad for tomten - det vil si hvor stor del av tomten som kan bebygges eller hvor store byggverk som kan oppføres på tomten. Sjekk hva som gjelder for din eiendom. Dersom tomten allerede er fullt utnyttet, så kan det heller ikke føre opp "fritatt-tiltak", som for eksempel bod/uthus.

Ledninger i grunnen

Før byggearbeid igangsettes må du undersøke at ikke tiltaket kommer i konflikt med ledninger i grunnen.

 

Ferdigmelding

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt, skal du sende informasjon/melding om tiltaket og plasseringen til kommunen. Blankett 5188 benyttes for dette.

Kommunen kan føre tilsyn med tiltaket

Dersom kommunen finner det aktuelt, så kan kommunen føre tilsyn med et tiltak som er unntatt søknadsplikt. Ved eventuelle funn av avvik, for eksempel fordi tiltaket er satt opp i strid med reglene eller det ikke er et "fritatt-tiltak", så kan kommunen fremme pålegg om retting eller fjerning av tiltaket. Tiltakshaver vil få uttale seg før pålegg om fjerning treffes. Er tiltaket ikke til fare eller vesentlig ulempe for allmennheten vil det normalt kunne søkes om etterfølgende godkjenning av tiltaket ved at det fremmes søknad med vanlig nabovarsling.

Gjennomføring av flere tiltak

Tiltaket skal være enkeltvis og mindre. Kombinasjon av flere tiltak kan medføre søknadsplikt. Eksempelvis kan oppføring av flere mindre bygninger innenfor en kort tidsperiode bli et større tiltak som er søknadspliktig. På samme måte vil gjentatte enkelttiltak over en kort eller lang tidsperiode kunne medføre søknadsplikt. Et eksempel på dette vil være der tiltakshaver fyller opp meter for meter for å vinne høyde i terrenget.

Dispensasjon fra forskrifts- eller plankrav

Dersom fritatt-tiltaket er betinget av dispensasjon fordi det kommer i strid med andre regler i plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget må dispensasjon være gitt før "fritatt-tiltaket" kan oppføres (eks. overskridelse av byggegrense, tomtens utnyttelsesgrad). Dispensasjonstemaet er omtalt i egen artikkel.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71