Ny forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunestyret vedtok den nye forskriften 12. desember. 

Alle som har ildsted skal ha feiing og tilsyn fra kommunen.  Feieren bestemmer etter faste kriterier hvor ofte (behovsprøvd feiing). Formålet med tilsynet er å hindre branner i piper, som i verste fall kan føre til brann i bygning. 

Bjerkreim kommune har vedtatt ny forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg (PDF, 187 kB)

Eier av eiendommen betaler feiegebyr og tilsynsgebyr. Bare de som har ildsted betaler for tilsyn og feiing. Forskriften gjelder alle byggverk som har fyringsanlegg, inkludert fritidsboliger. 

Et fyringsanlegg er definert som ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat (der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel), inklusive røykkanal, og matesystem for brensel. For flere definisjoner viser vi til forskriftens § 3.

Feieren lager avviksrapport hvis det blir oppdaget feil og mangler. 

Feiing omfatter

  • feiing av røykløp, røykrør og kanaler (piper og skorsteiner)
  • uttak av sot 

Feieren setter igjen eventuelt sot på eiendommen. 

Feiegebyret avhenger av antall røykkanaler i skorsteinen. Har du flere skorsteiner, må du betale flere feiegebyr. Har du flere pipeløp i samme skorstein, betaler du feiegebyr for hvert pipeløp. 

Tilsyn omfatter

  • kontroll av at fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt 
  • veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner
  • informasjon om generell brannsikkerhet

Tilsynet kan f.eks avdekke feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen.

Du betaler ett tilsynsgebyr per bygning med ildsted. 

For gassfyrt fyringsanlegg innkreves det kun tilsynsgebyr, ikke feiegebyr. Du må selv melde fra til kommunen, dersom du har gassfyrt fyringsanlegg.

Betaling

Du må betale feie- og tilsynsgebyr hvert år selv om feieren ikke utfører feiing/tilsyn årlig. Kommunen fakturerer gebyr sammen med de kommunale avgiftene. 

Varsel om feiing

Feieren varsler eieren eller representant for eier av eiendommen minimum en uke før feiing og/eller tilsyn. Eieren må varsle andre brukere av bygningen. 

Installering av nytt ildsted

Hvis du monterer nytt ildsted i en bygning som tidligere ikke har hatt dette, må du sende en skriftlig melding til kommunen for å orientere om dette. Installering av ildsted er unntatt fra søknadsplikt på lik linje med andre enkle bygningstekniske installasjoner. Oppføring av pipe/ skorstein er imidlertid søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak. 

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 40 00 11 10