Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Om ildsted og feiing

Om ildsted og feiing

Tilsyn og feiing

Bjerkreim kommune har inngått avtale med Feiermester Frank Bertelsen tlf. 991 53 406 om gjennomføring av feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk i kommunen.

I flg. Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 skal feiing og tilsyn utføres ved behov.   Eier av bygningen vil bli varslet i forkant av feiing/tilsyn.

Fritidsboliger

Forskrift om brannforebygging pålegger kommunene å utføre behovsprøvd tilsyn og feiing i fritidsboliger på lik linje med bolighus. 

I følge inngått avtale skal feier ha vært hos alle fritidsboligene i Bjerkreim kommune i løpet av perioden fra 01.01.19 til 01.01.23.
Ved dette første tilsynet i fritidsboligen blir det gjort en vurdering av når det vil være behov for at feieren kommer neste gang for å feie og/eller føre tilsyn.

Feieavgift

Bjerkreim kommune tar inn årlig gebyr som dekker feiing og tilsyn. Gebyrene skal dekke feie- og tilsynstjenesten etter selvkostprinsippet. Gebyrene beregnes «flatt» ut fra antall fyringsanlegg, uavhengig av hvor ofte feiing og tilsyn gjennomføres. Det betyr at samlet gebyr skal dekke samlet feiing og tilsyn, og at den enkelte eier blir belastet med et gebyr som dekker gjennomsnittskostnaden. 

Installering av nytt ildsted

Hvis du monterer nytt ildsted i en bygning som tidligere ikke har hatt dette, må du sende en skriftlig melding til kommunen for å orientere om dette. Det er ikke nødvendig med melding til kommunen dersom det er et eksisterende ildsted som skiftes ut med et nytt, for da skal kommunen allerede ha registrert at det er fyringsanlegg i den aktuelle bygningen.

Installering av ildsted er unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver er ansvarlig for at ildsted installeres i henhold til aktuelle forskrifskrav. Eventuelle feilmonteringer skal avdekkes ved feierens tilsyn. Feier har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2.

Det gjøres oppmerksom på at oppføring/utskifting av skorstein/pipe er et søknadspliktig tiltak som må forestås av ansvarlig foretak.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110
Feiermester Frank Bertelsen
Telefon 991 53 406