Bjerkreim kommune

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Har du planer om å benytte motoriserte kjøretøy i utmark eller vassdrag? Dette er ikke lov med mindre lovverket tillater det eller du har søkt om tillatelse og fått godkjenning. 

Hvem trenger å søke om motorferdsel i utmark?

De som har tillatelse er i hovedsak virksomhet knyttet til landbruk, skogbruk og offentlige instanser som for eksempel politi, ambulanse, oppsyn, forsvarets øvelser, anlegg og drift av offentlige veger/anlegg. 
Se Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven).

Ut over dette må  det søkes om dispensasjon.

For Bjerkreim kommune er det vedtatt en egen forskrift til motorferdselloven.
Forskriften sier m.a. når og hvor i Bjerkreim en kan lande og starte med luftfartøy og på hvilke vann en med visse begrensninger kan benytte motorfartøy. 

Merk at det etter denne forskriften ikke er tillatt med vannscooter på noen vann i Bjerkreim kommune.

Slik søker du om dispensasjon

Bruk det elektroniske søknadsskjema: 

Søknad om motorferdsel i utmark

I søknadsskjema må det oppgis navn på søker og grunneier, stedsnavn, gards- og bruksnr., tidspunkt og en beskrivelse av motorferdselen (landing, transportmiddel, kjørerute, hva/hvorfor osv).

Søknadsfrist

Søkere oppfordres til å søke i god tid.