Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Næringsfond

Næringsfond

Bjerkreim kommune ønsker å støtte nyetablering av lønnsom næringsvirksomhet i Bjerkreim kommune. Dette gjør vi ved å tildele midler fra vårt næringsfond.

Kommunen har i mange år mottatt konsesjonsavgifter fra ulike kraftselskap. Etter konsesjonsloven skal slike avgifter kapitaliseres og brukes til spesielle tiltak gjennom et næringsfond.

Tilskudd fra fondet kan bli gitt som tilskudd eller lån.

Kommunal- og regionaldepartementet har tidligere gitt føringer for støtte fra kommunale næringsfond: "Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet for et prosjekt. Ved prosjekt av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75% finansiering."

Bjerkreim kommune vurderer støtte opp mot tilgjengelige midler på næringsfondet, investeringsomfang og sysselsettingseffekt.

Det er søknadsfrister 1. mai og 1. november hvert år.

Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519