Bjerkreim kommune

Fysiske tiltak i vassdrag

Fysiske tiltak i vassdrag

Dersom det i vassdrag skal gjennomførast fysiske tiltak som kan påverke leveområde og / eller  produksjonsområde for fisk og ferskvannsorganismar i vassdrag, f.eks. lukking eller endring av bekk og elveløp, må det i dei fleste tilfelle søkjast løyve etter ”Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag”.

Dette kan gjelde i samband med vegbygging der det er nødvendig å krysse ein bekk eller f.eks der det er ynskje om å lukke ein bekk i samband med nydyrking.

Det er laga eit eige søknadsskjema for slike tiltak og søknaden skal handsamast av enten Fylkesmannen eller Fylkeskommunen.  Meir om dette regelverket finst her.