Bjerkreim kommune

Bygging av landbruksveg

Bygging av landbruksveg

Hovudregel:   "Bygging av landbruksveg kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. Planen skal utarbeides av den som vil sette tiltaket i verk."

Søknadsplikt er nedfelt i:    Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Forskriftene innfører søknadsplikt for:

 • Landbruksvegar etter vegnormalen fastsett av Landbruks og matdepartementet.
 • Enklare landbruksvegar som er nødvendige for landbruksverksemd.
 • Ombygging og opprusting  som innebær endring av vegklasse.
 • Massetak som er nødvendige for å byggja vegen.

 Dei fleste vegar i landbruket i Bjerkreim vert bygd etter vegnormalen i klasse 7 og/eller 8.  Det er lurt å lesa gjennom vegnormalen side 45 - 46 (tekniske krav) og side 47 - 49 (byggebeskrivelse)  før du søkjer.

Søknaden skal  vedleggjast eit kart som viser vegen og massetak m.m. som er nødvendig for å byggja vegen.  Dersom vegen kryssar bekk eller elv med årssikker vassføring må det også søkjast om løyve til fysiske inngrep i vassdrag.

 

Tiltak som ikkje er søknadspliktige:

 • Normalt vegvedlikehald
 • Punktutbetring på eksisterande veg
 • Bygging av enkel avkjørslel frå landbruksveg
 • Mindre opprusting av landbruksveg (søk om du er i tvil)
 • Opparbeiding av oppstillingsplass for landbruksmaskin til bruk på eigedomen.
 • Midlertidige driftsvegar som bare medfører uvesentlege terrenginngrep. (Ta likevel kontakt med kommunen og forhøyr deg før du set i verk nokon form for graving i terrenget.)  

 

 

Forskriften legg stor vekt på ivaretaking av miljøverdiar. 

Desse skal søkjar ta stilling til ved ulike avkryssingar i søknadsskjemaet.

Stikkord her er: 

 • Naturmangfald,
 • landskap,
 • kulturminne,
 • friluftsliv, samt
 • flaum eller skredfare. 

 

Meir om søknaden: 

 • Planen skal utarbeidast av søkjar.  Kommunen kan hjelpa til.
 • Bruk gjerne litt tid til å setja deg inn i forskrifter og regelverk før du går vidare med søknad
 • Søknadsskjema som skal brukast:  Pliktig søknadsskjema
 • Søknaden må ha eit kartvedlegg som viser vegtrasèen og eventuelle massetak.  Kartet kan du enkelt laga sjølv ved hjelp av NIBIO sitt  Gardskart På dette kartet er det etter måten enkelt å  teikne inn vegtraseen, og måla opp lengden på vegen.    Kartskissa kan etterpå lagrast på ei pdf-fil som kan lastast opp til søknaden. 

 

Høyring:

Alle vegplanar må sendast på høyring til Rogaland Fylkeskommune som vurderer  om det kan finnast  automatisk freda kulturminne i vegtrasèen.  Eventuelle undersøkjingar vert oftast dekka av staten.  

Dersom det er registrert viktige naturverdiar i området på eller ikring vegtraseen skal også Fylkesmannen si miljøvernavdeling høyrast.  

Frist for svar i slike høyringar skal setjast til minst 1 månad.  Men oftast får vi svaret tidlegare.  

Meir om regelverket om godkjenning av plan for bygging av landbruksveg er å finna hjå 

Landbruksdirektoratet

Kjell Helland
Fagkonsulent
E-post
Telefon 51 20 11 72
Mobil 924 19 908
Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019